ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 41  

Ιστοσελίδα : www.apofoitoissas.gr      Email: apofoitoissas@gmail.com

Αθήνα 19η Ιουλίου 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ : Νέα Θεσμική Ρύθμιση: «Ελεύθερη η συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών και των στρατιωτικών  ιατρών στο θεσμό του «Προσωπικού Ιατρού»                                                                                                                                                                                       

Το από 30-6-2022 αίτημα-επιστολή του Συνδέσμου προς τα Υπουργεία Υγείας και Άμυνας σχετικά με το θέμα έγινε αποδεκτό.

Οι συντονισμένες παρεμβάσεις και προσπάθειες του Προέδρου του Συνδέσμου μας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και φίλων του Συνδέσμου, φαίνεται να δικαιώνονται αφού υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα που αφορά την ελεύθερη συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών, στο θεσμο του προσωπικού ιατρού, των στρατιωτικών ιατρών περιλαμβανομένων.

Κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση ως τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», διάταξη με την οποία δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ιατρό που νόμιμα ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξάρτητα από το εαν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου Τομέα.

Ειδικότερα, παρατίθεται η ακόλουθη σχετική διάταξη :

“Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό — Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014

Στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού ιατρού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περ. γ) της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο προσωπικός ιατρός επιλέγεται. ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, με την προσθήκη των ιατρών εργασίας, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής Ιατρικής εσωτερικής παθολογίας ή οι ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, Ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.».”

Για το ΔΣ :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πατσουράκος Φώτιος Πάσχου Αθανάσιος
  
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου