ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΑ/ΣΣΑΣ)

Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 41
Ιστοσελίδα : www.apofoitoissas.gr
Email: apofoitoissas@gmail.com

                                                                                                   Αθήνα 28  Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣ :  1.  Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
    2.  Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
3. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
              4. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου 

ΚΟΙΝ :   1. Πρόεδρο Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
2. Προέδρους Κομμάτων
3. Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ν. Παναγιωτόπουλο 
4. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 

ΘΕΜΑ :   Απασχόληση Συνταξιούχων

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως είναι γνωστό για τους συνταξιούχους που είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν την ισχύ του ν. 4387/2016, προβλέπονταν εξαίρεση από την περικοπή της σύνταξης του 60% και εξακολουθούσε να ισχύει για τους ανωτέρω το άρθρο 63 του ν.2676/1999 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3863/2010, όπου προβλέπονταν περικοπή μόνο στο ποσό της κύριας σύνταξης και όχι σε επικουρικές συντάξεις ή μερίσματα κατά 70% όταν η σύνταξη υπερέβαινε το ποσό των 60 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη και μόνο στο τμήμα του ποσού της σύνταξης  που υπερέβαινε το όριο αυτό, με συνέπεια η συντριπτική πλειοψηφία των καταβαλλόμενων συντάξεων των απασχολουμένων συνταξιούχων να μην είχε καμία περικοπή.

Με το άρθρο 27 του ν.4670/2020 τροποποιήθηκαν και πάλι οι ρυθμίσεις για την απασχόληση των συνταξιούχων (άρθρο 20 του ν. 4387/2016, άρθρο 10 του ν. 3865/2010, άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και άρθρο 63 του ν. 2676/1999), θέτοντας περιορισμούς στην εν λόγω απασχόληση σε όλους τους συνταξιούχους και μάλιστα όταν αυτή παρέχεται και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά δε για όσους ήδη απασχολούνταν, προβλέπεται, μετά από διετή περίοδο “χάριτος”, ότι από 1.3.2022 οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται του λοιπού μειωμένες κατά ποσοστό 30%.

Καταρχάς θα πρέπει να τονισθεί ότι η ως άνω ρύθμιση δεν ψηφίσθηκε υπό το καθεστώς μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και ως εκ τούτου η δυσμενέστερη μεταχείριση των συνταξιούχων που είχαν αναλάβει εργασία πριν την ισχύ του ν. 4387/2016 σε σχέση με τις ρυθμίσεις που ψηφίσθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους δεν μπορεί να αιτιολογηθεί, ούτε να δικαιολογηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Επιπρόσθετα οι απολαβές και το δικαίωμα των συνταξιούχων να απολαύσουν μια ζωή ανάλογη του επιπέδου του ενεργού εργασιακού τους βίου, έχει βάναυσα τραυματιστεί και περιοριστεί με τις μνημονιακές περικοπές, οι οποίες, συμπεριλαμβανομένων των Δώρων, έχουν οδηγήσει σε μείωση του καθαρού  ετήσιου συνταξιοδοτικού εισοδήματος ακόμη και κατά εξήντα τοις εκατό (60%),  σχεδόν στην πλειονότητά των συνταξιούχων και ειδικότερα των μελών μας και των λοιπών στρατιωτικών συνταξιούχων.

  Η πρόταση του Συνδέσμου μας είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 27 του ν.4670/2020 και όλες οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων. Τούτο καθώς κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και στην εργασία που επιλέγει, εφόσον δεν προσβάλλονται δικαιώματα άλλων ή τα χρηστά ήθη. Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρ. 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 ), επιπρόσθετα δε και η σύνταξή αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα και στοιχείο, σύμφωνα και με το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α, ως ήδη έχει γίνει αποδεκτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Απόφαση 748/2020), και ως εκ τούτου η παραβίασή αμφοτέρων δεν είναι θεμιτή, Συνταγματικά παραδεκτή και κοινωνικά αποδεκτή.

Η πρότασή μας είναι απολύτως συμβατή με την φιλελεύθερη φιλοσοφία, τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές θεσμοθετημένες ρυθμίσεις και δεν προσβάλλει το δικαίωμα άλλου προσώπου στην εργασία. Θα πρέπει δε να γίνει αντιληπτό ότι η θέση περιορισμών στην απασχόληση των συνταξιούχων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας ειδικά των νέων, καθώς η «θέση εργασίας» που καλύπτει ο συνταξιούχος (με τις γνώσεις και την εμπειρία του) δεν μπορεί να καλυφθεί από νέο ειδικευμένο ή ανειδίκευτο άνεργο, αλλά μόνον από έναν ήδη εργαζόμενο των αυτών γνώσεων και εμπειρίας με τον συνταξιούχο. Επιπρόσθετα δε η εμπειρία και η τεχνογνωσία των συνταξιούχων μπορεί να μεταβιβασθεί και να τύχει εκμετάλλευσης από τους λοιπούς εργαζομένους και τον αντίστοιχο οργανισμό, συνεισφέροντας στο κοινωνικό και εργασιακό κεφάλαιο της χώρας μας.

Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι δυσμενείς συνέπειες και οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας covid 19 εξακολουθούν να επηρεάζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα τους συνταξιούχους, η επιβολή της μείωσης κατά ποσοστό 30% στις ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές θα επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες για μία μεγάλη κατηγορία συνταξιούχων (και μελών μας) εν μέσω πανδημίας, δηλαδή για τους συνταξιούχους που είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν την ισχύ του ν. 4387/2016 ή του ν. 4670/2020 καθώς  και για αυτούς που πρόκειται να αναλάβουν στο μέλλον, αποστερώντας το δικαίωμά τους  να αναπληρώσουν μέρος του απολεσθέντος συνταξιοδοτικού εισοδήματος  με συνήθη εργασιακή απασχόλησή, στην πράξη δε αποτελώντας αντικίνητρο για απασχόληση και  ισχυρό κίνητρο για εργασιακή και κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε όπως προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της περικοπής της σύνταξης για τους συνταξιούχους που είχαν αναλάβει η θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση στο μέλλον,  ανεξαρτήτως πότε έχουν συνταξιοδοτηθεί η θα συνταξιοδοτηθούν η πότε θα αναλάβουν εργασία η αυτοαπασχόληση.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για παροχή, αρμοδίως, οποιωνδήποτε συμπληρωματικών στοιχείων θα απαιτηθούν για την ενίσχυση του αιτήματος μας, τα οποία λόγω του σημαντικού  εύρους τους, δεν μπορούν να παρουσιαστούν σε μια επιστολή,  χωρίς κατάχρησή του πολυτίμου χρόνου σας.

Με Εκτιμηση

Για το ΔΣ  ΣΑ/ΣΣΑΣ

                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

                 Πατσουράκος Φώτιος                   Πάσχου Αθανάσιος
                           Αρχίατρος ε.α.                          Υποπτέραρχος (Ο) ε.α. 


  

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου