Αγαπητά Μέλη,

Μετά από δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα στο Διαδίκτυο και αφορούν στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ η θέση του Συνδέσμου είναι η εξής:

Το Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ το οποίο εξακολουθεί να διοικείται από Σγο Ιατρό, διατέθηκε την 27/3/20 για συγκεκριμένο λόγο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο Υγείας ως νοσοκομείο αναφοράς προκειμένου να καλύψει επείγουσες ανάγκες που αφορούν στη πανδημία του κορονοϊού.


Η διάθεση αυτή λήγει την 23/6/20 ημερομηνία πέρα της οποίας οφείλει να επιστραφεί στους φυσικούς Μετόχους του για να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών όπως έως τώρα εγένετο.

Σε τυχόν αλλαγή υπαγωγής του νοσοκομείου σε άλλους φορείς και μη δικαιούχους ,η ενέργεια αυτή θα θεωρηθεί ως αυθαίρετη, άδικη και ύποπτη θα βρει δε καθολικά αντίθετο το Σύνδεσμο και τα μέλη μας.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ επιφυλάσσεται για τυχόν περαιτέρω ενέργειες επ’ ωφελεία των μελών του και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Α’ Αντιπρόεδρος      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πατσουράκος Φώτιος                     Μάρκου Στέλιος            Πάσχου Αθανάσιος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου