Λάρισα 02 Οκτωβρίου 2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Το παρόν έχει ως αντικειμενικό σκοπό να ενημερώσει όλους όσους τυγχάνουν να είναι τρίτεκνοι Στρατιωτικοί γονείς και τις προοπτικές θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

Ως γνωστόν τα διαλαμβανόμενα του Ν.4336/2015, αποσαφηνίζουν και διασφαλίζουν (και επομένως δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης), τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως και την 18η Αυγούστου 2015, και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε.

 

Διευκρινίζεται ότι, το θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται μόνο, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), για την αίτηση συνταξιοδότησής του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007, άρθρο 26 παρ. 1, περ. α΄, τρίτο εδάφιο) ορίζεται ότι: «Κατ΄εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1/01/2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους».

 

 

Πλειάδα τρίτεκνων στρατιωτικών γονέων θεώρησε ότι εμπίπτει στην παραπάνω διάταξη, έχοντας το δικαίωμα θεμελίωσης σύνταξης με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας. Οι στρατιωτικοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/01/2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση, είτε του 60ουέτους της ηλικίας τους, είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

 

 

Παράλληλα με τη διάταξη της παρ. 5 άρθρο 7 του Ν. 2084/1992, ορίζεται ότι: «Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993».

 

 

Σχετικά με την ισχύ του Ν.2084/1992, αυτός περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με την ακόλουθη παρατήρηση στον πρόλογο: «Για να γίνει περισσότερο εύχρηστος ο κώδικας αυτός κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992και 2291/1995 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια».

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί γονείς που υπάγονται στην κατηγορία των ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ συνταξιοδοτούνται όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1.1.1993 και εντεύθεν, κι αυτό διότι με την ανωτέρω διάταξη, καταργείται το εν λόγω δικαίωμα 20ετίας και συνεπώς οι ισχύουσες μεταβατικές ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Αναλυτικότερα χρειάζονται 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 58 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

 

Επιπλέον για τη συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, υπολογίζονται τα χρόνια της Σχολής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), η δυνατότητα αναγνώρισης πέντε (5) ετών, χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ.169/2007 (Μονάδες εκστρατείας), καθώς και επιπλέον 3 έτη ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 32 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010.

 

ΜΟΝΟΝ οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί γονείς, που υπάγονται στην κατηγορία των ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ασφαλίστηκαν μέχρι την 31.12.1992) χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επιβαρύνονται με πρόσθετο χρόνο συμφώνως του Π.Δ. 169/2007 (δηλ. με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα).Το 2014 χρειάζονται 24,5 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σύνταξης και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Ενώ από το 2015 και μετά χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο, χωρίς όριο ηλικίας.

 

Εν κατακλείδι, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, (δηλ. η σύνταξη θα είναι άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης).

 

ΛΓΟΣ (ΕΜ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

 

 

 

 

Μετά Τιμής

                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Πατσουράκος Φώτιος              Κυριακόπουλος Νίκος

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου