1. Με την παράγραφο 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 καθορίσθηκε ότι όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.   

 

2. Στην υπ’ αριθ. 14/8.3.2108 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, υπαγόμενοι στην ασφάλιση των παλαιών φορέων ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Επίσης αναφέρεται ότι η έναρξη του δικαιώματος υπαγωγής στην ρύθμιση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μη Μισθωτού ΕΦΚΑ που υπάγεται ο ασφαλισμένος.

 

3. Περαιτέρω στην ως άνω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης. Όμως ο εν λόγω αποκλεισμός των συνταξιούχων που απασχολούνται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δεν στηρίζεται στις διατάξεις του ως άνω νόμου και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμος.

 

4. Επομένως όσοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως αν είναι συνταξιούχοι, συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μη Μισθωτού ΕΦΚΑ που υπάγονται, προκειμένου να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά.

 

5. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση – αίτηση θεραπείας εντός της αναφερόμενης στην απορριπτική απόφαση προθεσμίας (τρίμηνο). Ακολούθως μετά την απόρριψη της ενστάσεως – αιτήσεως θεραπείας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να απευθύνεσθε στο μέλος του Δ.Σ. και νομικό σύμβουλο, δικηγόρο Κοντό Βασίλειο, τηλ. 6945392850, 210 5241507.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά Τιμής

                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Πατσουράκος Φώτιος              Κυριακόπουλος Νίκος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου