Προς τον

Διοικητή ΕΦΚΑ

Αγ. Κωνσταντίνου 8

10431 Αθήνα

 

 

Κοιν.

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Αχτσιόγλου Ε.

 

 

Υποδιοικητή ΕΦΚΑ

κ. Τσακίρη Δ.

 

Αθήνα, 19/3/2018

 

Θέμα: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 14 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ με θέμα: «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης»

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12.05.2016) προβλέπεται ότι: «Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης».

 

Στην υπ’ αριθ. 14/2018 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, με ΘΕΜΑ: «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης» πέραν των άλλων αναφέρεται και ότι: «Οι απασχολούμενοι Συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης.».

 

Όμως, όπως προκύπτει σαφώς από τις παραπάνω διατάξεις της παρ. 13, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω παραγράφου.

Επομένως, τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο, τα οποία δεν προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου, είναι αυθαίρετα και δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής, καθώς, σύμφωνα με την θεωρία και την πάγια νομολογία των Δικαστηρίων οι εγκύκλιοι δεν μπορεί να θέσουν κανόνες δικαίου, αφού με αυτές  παρέχονται διευκρινήσεις – οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται σε κανονιστικές ρυθμίσεις (νόμους, π.δ., υπουργικές αποφάσεις κλπ.).

 

Επειδή αρκετά μέλη του Συνδέσμου μας θίγονται με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο, ζητάμε να απαλειφθεί από κείμενο της εγκυκλίου η φράση: «Οι απασχολούμενοι Συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης.», καθώς τούτο δεν προβλέπεται στο νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούμε ότι στοιχειοθετείται η τέλεση από τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, αφού έχουν ενημερωθεί για την προφανή παράνομη θέσπιση προϋπόθεσης που δεν προβλέπεται στο νόμο.

Μετά Τιμής

                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πατσουράκος Φώτιος              Κυριακόπουλος Νίκος

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου