Το Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΣΑΣ σχετικά με το θέμα του Σώματος Αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών έχει την άποψη ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία του καθώς ο έλεγχος πρέπει να υφίσταται σε όλες τις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που επιδιώκεται, προτείνουμε τα κάτωθι:

α. Το Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. να στελεχωθεί αποκλειστικά ως ακολούθως:

  1. Από Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος των τριών κλάδων των ΕΔ, κατόπιν αίτησής τους, με σειρά προτεραιότητας για αυτούς που διαθέτουν προϋπηρεσία ή εμπειρία σε θέσεις επιθεωρήσεων και ελέγχου και αυτούς που διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική. Οι μετατάξεις να διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (χωρίς την έκδοση ΠΔ), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Α/ΓΕΕΘΑ και εισήγησης της Δ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ..

  2. Από τους, υφιστάμενους και μόνο, Αξιωματικούς του Ελεγκτικού Σώματος του ΣΞ, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω δυνατότητα έτερων μετατάξεων από άλλες ειδικότητες Αξιωματικών των ΕΔ.

  3. Από Οικονομικούς Αξιωματικούς που θα εξέρχονται από τη Σ.Σ.Α.Σ. με κατεύθυνση την Ελεγκτική (φοίτηση στο ΠΑΜΑΚ των μαθητών της ΣΣΑΣ με αύξηση του αριθμού εισερχομένων κατά 30% σε πρώτη φάση για να παραχθεί φυτώριο Αξκών στελέχωσης του νέου Σώματος), για την οποία θα λαμβάνουν καταρχήν βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση κατά τη φοίτησή τους για την κτήση του προπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, και οι οποίοι θα μετεκπαιδεύονται στο εν λόγω αντικείμενο, μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ, προκειμένου να στελεχώσουν το Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. στο βαθμό του Τχη, με την υποχρεωτική (για τα διπλάσια χρόνια) παραμονή στο στράτευμα.

  4. Η πλήρωση κενών θέσεων που θα δημιουργούνται στο Σώμα να γίνεται κατόπιν απόφασης του Α/ΓΕΕΘΑ και πρότασης των Αρχηγών των ΓΕ, από Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος των τριών κλάδων των ΕΔ.

β. Ο Διευθυντής του Σώματος να είναι βαθμού Αντγου (ή αντιστοίχων των υπολοίπων κλάδων των ΕΔ), προερχόμενος από το Οικονομικό Σώμα, προκειμένου να επιτυγχάνεται και θεσμικά η ανεξαρτησία του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. και να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, φαινόμενα αθέμιτων παρεμβάσεων, όπως κατ’ αναλογία το ίδιο προβλέπεται για τους Στρατιωτικούς Δικαστές. Η ονομασία των Ανωτάτων Αξιωματικών του Σώματος να προσαρμοστεί αναλόγως (Γενικός Ελεγκτής Α΄, βαθμού Αντγου, Γενικός Ελεγκτής Β΄, βαθμού Υπτγου και Γενικός Ελεγκτής Γ΄, βαθμού Ταξχου), με την προσθήκη μίας επιπλέον οργανικής θέσης. Υποδιευθυντής του Σώματος να οριστεί ο Γενικός Ελεγκτής Β΄ και στις θέσεις των Διευθυντών των Π.Μ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. οι δύο Γενικοί Ελεγκτές Γ΄.

Μετά Τιμής

                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πατσουράκος Φώτιος             Κυριακόπουλος Νίκος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου