Το καθεστώς ασφάλισης από την 1.1.2017 των στρατιωτικών ιατρών ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016, καθώς για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Δημοσίου και ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ).

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι στρατιωτικοί ιατροί, πριν και μετά την 1/1/1993, καταβάλλουν υποχρεωτικά από 1/1/2017 μία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 για τους εμμίσθους ασφαλισμένους.

 

Όμως για τους μέχρι 31/12/1992 (παλαιούς) ασφαλισμένους στρατιωτικούς ιατρούς δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας ή να προσαυξήσουν το χρόνο ασφάλισής τους. Το ύψος της εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη) για την προαιρετική ασφάλιση ορίζεται σε 20%, επί των αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 και παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το δικαίωμα καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Επίσης, λόγω του προαιρετικού της χαρακτήρα, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικότητα, ο δε ασφαλισμένος, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του και να συνεχίσει την προαιρετική καταβολή, για όσες φορές επιθυμεί. Συνεπώς ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβληθούν δεν επιστρέφονται.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει ο στρατιωτικός ιατρός, που δικαιούται προαιρετικής ασφάλισης να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά, και εφόσον επιθυμεί, να υποβάλλει σχετική αίτηση για καταβολή δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς. Αν δεν επιθυμεί έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει άμεσα να το δηλώσει στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Κλάδου για να παύσει η παρακράτηση υπέρ του φορέα ασφάλισης ΤΣΑΥ.

Μετά Τιμής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ        ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου