Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

η υπ’αρίθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφαση

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση των διατάξεων των

άρθρων 4 και 6 καθώς και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου

10 της υπ’αριθμ. Φ.951.1/53/452801 (ΦΕΚ Β΄ 223/1997) υπουργικής

απόφασης, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16)

Επί της πρώτης παρ. του άρθρου 3 αυτής καθορίζεται νέος τρόπος

υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ βάσει των δικαιούμενων

μεριδίων στο ΜΤΣ. Ειδικότερα ορίζεται ότι «Η πλήρης ετήσια οικονομική

ενίσχυση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. υπολογίζεται με βάση τα δικαιούμενα από τον

κάθε μερισματούχο μερίδια για τα οποία λαμβάνει μέρισμα υπό του ΜΤΣ,

επί τη τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.»

 

Ενώ επί του άρθρου 5 διευκρινίζεται, ότι η ως άνω τροποποίηση «…καταλαμβάνει

όλους τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού τους προερχομένους

από το Στρατό Ξηράς, επιφέροντας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, τη σχετική

μεταβολή, επί της χορηγούμενης οικονομικής τους ενίσχυσης, από την ημερομηνία

της έναρξης ισχύος της, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών διαφορών.»
Κατόπιν των ανωτέρω γνωστοποιείται, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού θα εφαρμοστεί

από την οικονομική ενίσχυση μηνός Δεκ. 16 με ημερομηνία καταβολής 29 Νοε. 16.

      Για τη διαμόρφωση των νέων δικαιούμενων ανά περίπτωση μικτών μηνιαίων ποσών

έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο ΕΔΩ ο νέος Πίνακας Οικονομικής Ενίσχυσης,

ενώ αναλυτικότερη δυνατότητα υπολογισμού του μηνιαίου μικτού ποσού σε υπολογιστικό φύλλο

excel έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

      Τέλος, για τη διαμόρφωση των νέων πληρωτέων ποσών υπάρχει η γνωστή δυνατότητα

ενημέρωσης μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ. Τα εν λόγω αναλυτικά φύλλα μηνός Δεκ. 16 θα αναρτηθούν

στις 24 Νοε. 16 ημέρα Πέμπτη.
                                             Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
                                                       Δντής ΕΚΟΕΜΣ

=============================================================================================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment