Εκταση, χρόνος ισχύος – πεδίο εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20

του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016) για την απασχόληση των συνταξιούχων
στον ιδιωτικό τομέα, έχουν εφαρμογή:

α) στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι
εντάσσονται στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), εφόσον
οι τελευταίοι έχουν αναλάβει εργασία ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα μετά την
ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (από την 12-05-2016 και εντεύθεν)

ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος ως αυτοαπασχολούμενοι, μετά την ως

άνω ημερομηνία (δηλ από την 12-05-2016 και εντεύθεν),
β) σε συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα

υπαγόμενη υποχρεωτικώς στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.*(*ειδικότερες εν προκειμένω

διευκρινίσεις δεν μπορούν να παρασχεθούν πριν την πλήρη σύσταση και λειτουργία

του εν λόγω φορέα).

Αντιθέτως οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016) δεν

εφαρμόζονται: α) στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, τους

οποίους η θέση του σε ισχύ νόμου τους βρήκε να εργάζονται ήδη, πριν από τη

12η – 5 -2016) ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους εξακολουθούν

να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 10§§1,2 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α 120),

63§1 του Ν2676/1999 (ΦΕΚΑ1), άρθρο 4 παρ.5 γ. & δ του Ν. 4151/2013

(ΦΕΚ Α 103) για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου
β)στους συνταξιούχους που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από μεταβίβαση

(χήροι –ες, τέκνα).

Συνέπειες: α) Μείωση κύριας – κυρίων και επικουρικής – επικουρικών συντάξεων κατά 60%

β) παράλειψη δήλωσης εργασίας, δραστηριότητας ή ιδιότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση

του Ε.Φ.Κ.Α. εντός του καταλογισμού του συνταξιούχου για την αναζήτηση των αχρεωστήτως

καταβληθεισών συντάξεων συνεπάγεται επίσης και επιπλέον εις βάρος του επιβάρυνση με

ποσοστό 4,56% ετησίως.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΡΘΡΟ 20§ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016

(ΦΕΚ Α/85/2016).

Συνέπειες: πλήρης αναστολή κύριας – επικουρικής ή κυρίων – επικουρικών συντάξεων κατά το

χρονικό διάστημα που οι συνταξιούχοι παρέχουν εργασίες υπηρεσίες ή έχουν δραστηριότητες σε

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που έχουν

δραστηριότητα κατά το άρθρο 2§2 του Ν.3833/2010, ως: αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές,

υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι,

αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι,

αντιπρόεδροι, διευθυντές σύμβουλοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και προσωπικό Ν.Π.Ι.Δ.

που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες

επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1§§1 – 3 του Ν. 3429/2005.
================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου