ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Θέμα: Επέκταση Ν. 1264/1982 στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Αιτιολογική έκθεση
Μετά την υπ΄ αριθμ. 3/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν καταλείπεται
καμία απολύτως αμφιβολία, όχι μόνο για την ανάγκη, αλλά και για την υποχρέωση της Πολιτείας
να στηρίξει έμπρακτα τη διακλαδική συλλογική έκφραση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και την προστασία του ατομικού και κοινωνικού τους δικαιώματος να συστήσουν και να συμμετάσχουν
ενεργώς σε οργανώσεις προστασίας των επαγγελματικών τους συμφερόντων, στα πλαίσια των
δημοκρατικών θεσμών (χωρίς παράλληλο δικαίωμα απεργίας).

 

Η προτεινόμενη τροπολογία είναι ανάλογη με τις διατάξεις περί συνδικαλιστικών οργανώσεων των
αστυνομικών υπαλλήλων και εξασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα
των εν ενεργεία στρατιωτικών, και θέτει εκείνους τους αναγκαίους περιορισμούς, ώστε η δραστηριότητα

να μην υπερβεί τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό,

κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να εξασφαλισθεί η αυτονόητη

υποχρέωση απαρέγκλιτης τήρησης της πειθαρχίας και κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και

την εθνική ασφάλεια της Χώρας και με τρόπο που να σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άλλωστε, όπως δέχτηκε και ο Άρειος Πάγος, οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν

ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών, κείμενοι εκτός του πεδίου των επί μέρους εγγυήσεων των συνταγματικών

δικαιωμάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν, ρητώς, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής τους, ούτε μπορεί να

ισχύσει γι΄ αυτούς ένα τεκμήριο διαφοροποιήσεως ως προς την απόλαυση όλων, ανεξαιρέτως, των ατομικών

δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, επαγγέλματος,

κοινωνικής ή οικονομικής τάξεως, υπό την έννοια ότι αυτοί έχουν μόνο εκείνα τα δικαιώματα, που ρητώς τους

απονέμει η ισχύουσα συνταγματική τάξη και οι κείμενοι νόμοι. Αντιθέτως, αυτοί, κατά τεκμήριο έχουν όλα τα

δικαιώματα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες με τους, κατά το Σύνταγμα, θεμιτούς περιορισμούς, που

μπορούν να επιβληθούν. Το Σύνταγμα, εκτός από τις διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζει την κομματική ουδετερότητα

των στρατιωτικών, τα κωλύματα εκλογιμότητάς τους και την υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών

δικαστηρίων, δεν περιέχει καμιά άλλη ρύθμιση, γενική ή ειδική, για τα συνταγματικά δικαιώματα των υπηρετούντων

στις ένοπλες δυνάμεις.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Στον ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’) μετά το άρθρο 30β προστίθεται άρθρο 30γ ως εξής:

«Άρθρο 30 Γ

1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ.

3 – 10, 15, 16 παρ. 5 και 7 – 9, 17, 18 παρ. 1, 19 – 22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται

ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν

ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλάδων και βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Κοινών Σωμάτων,

ανεξαρτήτως προέλευσης.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νόμο αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι «εργοδότης»,

«επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος «εργαζόμενοι» νοείται το

προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου. Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η μνεία δεν αφορά

σε αυτούς.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση του δικαιώματος σύστασης

σωματείων και συμμετοχής σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες,

την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν:

α. Σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α) ή Περιφερειακή Ενότητα του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά,

μια πρωτοβάθμια Περιφερειακή Ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας

ή Περιφερειακής Ενότητας ….», στην οποία δύνανται να εγγραφούν οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν

στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Κλάδων και

βαθμών, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία:

«Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών».

5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής

Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση

που υπηρετεί σε Μονάδα που εδρεύει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δεν υφίσταται σωματείο δύναται

να εγγραφεί στο υφιστάμενο σωματείο που βρίσκεται στην εγγύτερη της Μονάδας Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.

Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται

υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί

σε αυτό της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται,

με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η

μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά για τους εν ενεργεία

στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός Ελληνικής επικράτειας, ως Περιφέρεια του πρώτου εδαφίου της

παρούσας παραγράφου νοείται η Περιφέρεια Αττικής.

6. Οι γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας θα συγκαλούνται,

υποχρεωτικά, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα μέλη που δεν δύνανται να παρευρεθούν στις συνελεύσεις των σωματείων

τους, λόγω υπηρεσιακών κωλυμάτων, μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλα μέλη και με την αναλογία ένα (1) προς ένα (1)

μέλος, με υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόμενο μέλος, στην οποία αναφέρεται το μέλος που θα το

αντιπροσωπεύσει και θεωρείται από το διοικητή της Μονάδας. Εάν και αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό, λόγω αυξημένων

αναγκών της Υπηρεσίας, τότε το παρευρισκόμενο στη συνέλευση μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) μέλη,

σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία.

7. Στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου παρέχονται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών

τους, ειδικές άδειες απουσίας έως τρεις (3) ημέρες το μήνα, κατ΄ ανώτατο όριο, ενώ στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα

της Ομοσπονδίας παρέχονται έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας

παρέχεται ειδική άδεια απουσίας καθ΄ όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να

υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το διοικητή της

Μονάδας τους, πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα

εκτάκτως, οπότε υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως και με το ταχύτερο δυνατό μέσο. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων

των πρωτοβάθμιων σωματείων με βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία

τους έξω από την περιοχή της Μονάδας, στην οποία υπηρετούν, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω

προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής. Η συμμετοχή τους στις θέσεις του Προέδρου και του

Γενικού Γραμματέα, για όσο χρόνο απαιτείται αυτή, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις του ν. 3883/2010

«Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,

Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Τα παραπάνω σωματεία, καθώς και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:

α. Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις

πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα

συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας.

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών και

Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει

των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Ενώσεων μπορούν να απευθύνονται για επίλυση τυχόν

προβλημάτων τους στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται

η έδρα των σωματείων. Στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μπορεί να απευθύνεται μόνο η Ομοσπονδία.

δ. Να προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθοιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο,

μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και των παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ε. Να χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς και να ασκούν κριτική σε βάρος της στρατιωτικής ιεραρχίας.

9. Η Ομοσπονδία δύναται να διατηρεί ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίτευξη των σκοπών

της, μέσα από τις οποίες και μόνο υποχρεούνται να προβάλλονται τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της, για κάθε

δραστηριότητά τους.

10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία δύνανται να εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που τους παραχωρείται, για το λόγο αυτό,

από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται.

11. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ οφείλουν να παραχωρήσουν κατάλληλο χώρο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, προκειμένου να

λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο.

12. Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία αυτών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων

των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε΄ Κλάδος), στους οποίους διαβιβάζονται με μέριμνα του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ονομαστικές καταστάσεις των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού

των συνδρομών, του προηγούμενου εδαφίου, αποδίδεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα δύο

τρίτα (2/3) σε τραπεζικό λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

13. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία, πέραν των οργάνων της, που είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το Διοικητικό

Συμβούλιο, η Εκτελεστική Γραμματεία και η Εξελεγκτική Επιτροπή, οφείλει να συγκροτήσει Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώπιον

του οποίου θα παραπέμπεται κάθε ένωση μέλος της που παραβιάζει τον παρόντα νόμο και το καταστατικό της Ομοσπονδίας,

που θα εγκριθεί κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα πρωτοβάθμια σωματεία, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, είναι:

α. Η έγγραφη επίπληξη.

β. Η προσωρινή διαγραφή από μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Το πρωτοβάθμιο σωματείο

που διαγράφεται προσωρινά αποστερείται των προνομίων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, για όσο χρόνο διαρκεί η

προσωρινή διαγραφή.

Η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ η πειθαρχική ποινή

της προσωρινής διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου καλείται εγγράφως και

επί αποδείξει να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του πρωτοβάθμιου σωματείου.

Μετά την πάροδο του διαστήματος της προσωρινής διαγραφής το διαγραφέν πρωτοβάθμιο σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να

επανέλθει στην Ομοσπονδία, με σχετική αίτησή του. Η αίτηση εξετάζεται στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων,

το οποίο είτε τη δέχεται εάν εξέλειπαν οι λόγοι της προσωρινής διαγραφής, είτε μπορεί να παρατείνει αιτιολογημένα την

προσωρινή διαγραφή για δώδεκα (12) ακόμη μήνες, μετά την πάροδο της οποίας το πρωτοβάθμιο σωματείο επανεγγράφεται

αυτοδικαίως και υποχρεωτικά στην Ομοσπονδία.

14. Τα πρωτοβάθμια σωματεία και η Πανελλήνια Ομοσπονδία εν ενεργεία Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν

ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την

έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μόνο τα νομικά

πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να εκπροσωπούν τα

συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.

15. Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ως και των αντιπροσώπων

για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι

κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των

εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο

επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι

που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού

συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.

16. Στρατιωτικοί που τιμωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώματα που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δράση τους στο

πλαίσιο των καταστατικών σκοπών των υφιστάμενων, πριν την έκδοση του παρόντος νόμου, σωματείων δικαιούνται,

εφόσον είναι στην ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική

αίτηση στην Υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές.

17. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος

άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού και υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής, εκλέγεται από το συνέδριο της

Ομοσπονδίας συμμετέχει υποχρεωτικά με τα προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα κατά Κλάδο Συμβούλια

Μεταθέσεων – Προσφυγών του άρθρου 8 του Νόμου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»

(ΦΕΚ Α’ 167), εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων. Ο βαθμός του εκπροσώπου θα εξαρτάται από το Συμβούλιο

συμμετοχής του.

18. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος

άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού και υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής, εκλέγεται από το συνέδριο της

Ομοσπονδίας, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου (Στρατού, Ναυτικού,

Αεροπορίας) και των υπ΄ αυτών λογαριασμών.

Στο άρθρο 46 προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 10, η οποία έχει ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου τροποποιείται η συγκρότηση των κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών του άρθρου 8 του ν.3883/2010

(ΦΕΚ Α’ 167), πλην των ανωτάτων Αξιωματικών, ώστε να συμμετέχει σ΄ αυτά εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο …. του παρόντος».

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κοζομπόλη Παναγιώτα

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου