6/7/2016 : Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
==========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου