Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1088/17.4.2015, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
απόφαση ΠΟΛ.1132/25.6.2015, αναφορικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος λόγω αναδρομικών μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών,
έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς
ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται
χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών
ή συντάξεων.

Με βάση τα ανωτέρω, η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων -λόγω αναδρομικών μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών-, εκπνέει στο τέλος
του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Δηλαδή, αν για
παράδειγμα οι βεβαιώσεις αυτές εκδόθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2015, τότε οι τροποποιητικές
δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις μέχρι την 31.12.2016.

Οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών, υποβάλλονται χειρόγραφα στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών
(π.χ. 2014), μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του φορολογικού
έτους που εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα στον
προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας προσωπικώς από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο
ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό.

Με το Ν.4307/14 εφαρμόστηκαν κατά 50% οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ε 2192/14 & 2194/14 και χορηγήθηκαν

αναδρομικά στους ε.ε και ε.α Στρατιωτικούς και Σ.Α που αφορούν την χρονική περίοδο από 1-08-2012

έως 31-12-2014. Τα αναδρομικά βάση του Ν4307/14 θα δοθούν σε δόσεις στα έτη 2015, 2016, και 2017

άρα τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβληθούν φέτος, το 2017 και το 2018.
Παράδειγμα
Έστω ότι για τον φορολογούμενο “Χ” έχουν ανέβει για το φορολογικό έτος 2015 τα ακόλουθα στοιχεία

συντάξεων από τους αρμόδιους φορείς.

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα στο είδος αποδοχών εκτός της σύνταξης και του

μερίσματος που αφορούν στο φορολογικό έτος 2015, υπάρχει ακόμη μια γραμμή που αφορά

σε αναδρομικά ποσά για το έτος 2014 Για τα ποσό αυτό πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση.
α. Τροποποιητική δήλωση οικονομικού έτους 2014
Με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης που αφορά στα αναδρομικά για το έτος 2014, πρέπει να

υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31/12/2016, στην οποία θα

αναγραφεί μόνο το ανωτέρω ποσό, ο φόρος που αναλογεί, ο φόρος που παρακρατήθηκε και

τίποτα παραπάνω. Δηλαδή στο έντυπο Ε1 θα αναγραφεί μόνο αυτό το ποσό και στο σώμα της

δήλωσης θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο ότι πρόκειται για τροποποιητική δήλωση λόγω αναδρομικών.

Όταν ο αρμόδιος υπάλληλος θα εισάγει τα ανωτέρω ποσά της τροποποιητικής δήλωσης στο σύστημα,

στη συνέχεια θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, όπου θα εμφανίζει εκτός των άλλων το αρχικό,

αλλά και το τελικό ποσό φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.
Επισήμανση
Εν προκειμένω, για ανωτέρω τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομικά προηγουμένων ετών, το μόνο

δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι μία εκτύπωση από το σύστημα του

taxis ή τη σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα. Βέβαια, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. έχει πρόσβαση

μέσω του συστήματος και βλέπει ποια ποσά έχουν ανέβει στον φορολογούμενο και αφορούν σε αναδρομικές

αποδοχές ή συντάξεις.

Διευκρίνιση: Τα ανωτέρω απηχούν τις απόψεις του:
Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά
Πτυχιούχου Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικού
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN
ΒΗΜΑΤΑ για την Υποβολή της Τροποποιητικής Δήλωσης.
ΒΗΜΑ 1.
Εκτυπώνω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τη βεβαίωση συντάξεων
α. https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST

β.

γ.

δ.

ε.

Συνημμένα: ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ αίτησης σε ΔΟΥ για Τροποποιητική Δήλωση

ΣΗΜ. : ΠΟΛΥ ΕΥΧΡΗΣΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΘΑ ΑΝΑΜΕΝΑΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΟ&Ο ΚΑΙ ΤΟ Γ.ΛΚ. ΝΑ ΕΠΙΛΥΑΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ(2012-2013-2013-2014) 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου