ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7)

Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι
παρακάτω προυποθέσεις:

1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF – XChange Viewer.
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop)
του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό
της ανωτέρω Παραγράφου 2.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της
Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-
ΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

1. Στους Πίνακες της Παραγράφου 1 των σελίδων 4 έως και 8, οι στήλες με τα έτη 2013
και 2014 τροποποιούνται σε 2014 και 2015, αντίστοιχα.

2. Στην Παράγραφο 13 του Υποδείγματος 7 (έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του
υποψηφίου), προστίθεται “….ή του ΠΣ”

Δείτε τα παρακάτω λινκ:

=========================================================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου