Τις 261 φτάνουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε σε ένα κείμενο 23 σελίδων, το υπουργείο Εργασίας και αφορούν στο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση από την

Ολομέλεια της Βουλής, έως το βράδυ της επόμενης Κυριακής.

Από αυτές, εστιάσαμε στιςκυριότερεςγια ζητήματα της σύνταξης χηρείας, των εκπτώσεων που χορηγούνται σε νέους επιστήμονες, αλλά και του πλαφόν που το άθροισμα συντάξεων και της μείωσης της σύνταξης για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα: *Συντάξεις θανάτου: Διευκρινίζεται με την προσθήκη συγκεκριμένης φράσης ότι «Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζόντος

συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει

το 55ο έτος της ηλικίας του κατά την διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με τη

συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του».

*Συνταξιούχοι που εργάζονται: Τονίζεται ότι διασώζονται από τη μείωση της σύνταξης κατά 60%, όσοι

συνταξιούχοι εργάζονται, πριν από την ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού
*Νέοι επιστήμονες: Αποσαφηνίζεται ότι η σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους έως

5 έτη ασφάλισης, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους οικονομολόγους

ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε., περιλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών

ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που

έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο

Ασφαλιστικό όσοι βρίσκονται στην παραπάνω κατηγορία το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς

για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την

πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20%

για το διάστημα μετά τοέτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση

*Πλαφόν: Το άθροισμα των συντάξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Στη νομοτεχνική βελτίωση

τονίζεται ότι στον υπολογισμό του παραπάνω ποσού, εάν πρόκειται για άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση

και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως

επιδόματα αναπηρίας «και τα προνοιακά επιδόματα». 

*Εισφορές σε μέλη προσωπικών εταιριών: Στο εξής ως ετήσιο εισόδημα όσων είναι μέλη σε προσωπικές

εταιρίες θα είναι, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας, επί του ποσοστού

συμμετοχής του εκάστοτε μέλους σε αυτή. Στην αρχική του μορφή, που τώρα αντικαθίσταται, το συγκεκριμένο

άρθρο τόνιζε ότι το εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος

της εταιρίας, δια του ποσοστού συμμετοχής κάθε μέλους σε αυτή.

============================================================


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου