Από το enstoloi.net :

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3865/10, Ν.4336/15 και Ν.4337/15),

για διαγραφή μετά τις 1-9-2015 κανονικά (θα έπρεπε να) ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού (βασική + αναλογική σύνταξη ).Όμως το ΓΛΚ συνεχίζει να εκδίδει Συνταξιοδοτικές Πράξεις με τον παλαιό τρόπο.
Υπάρχουν δύο πιθανοί λόγοι που εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο παλιός τρόπος υπολογισμού από το ΓΛΚ:
α. Δεν έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες ερμηνευτικές εγκύκλιοι για τη σωστή εφαρμογή του νέου
τρόπου υπολογισμού (βασική + αναλογική).
β. Το ΓΛΚ δεν μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει τον υπολογισμό της σύνταξης εν αναμονή πιθανών 
ανατροπών στο ασφαλιστικό.
Ήδη κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ως πιθανό ενδεχόμενο τον επαναπροσδιορισμό της σύνταξης
για όλους τους συνταξιούχους.Επισημαίνεται όμως ότι στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις που εκδίδονται από το ΓΛΚ μετά την 1-9-2015 υπάρχει η εξής παρατήρηση:
«Η σύνταξη του ανωτέρω θα επανυπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4
του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 τ.Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και θα εκδοθεί τροποποιητική
συνταξιοδοτική πράξη, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1.δ του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α).»
Δηλαδή ουσιαστικά οι ακαθάριστες συντάξεις που εκδίδονται από το ΓΛΚ μετά την 1-9-2015 είναι
προσωρινές και κάποια στιγμή (άγνωστο πότε) θα επανυπολογιστούν σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4
του Ν.3865/10 (βασική + αναλογική σύνταξη).
ΥΓ. Ο προβλεπόμενος νέος τρόπος υπολογισμού με βασική + αναλογική σύνταξη
οδηγεί σε σχετικά μικρή μείωση σε σχέση με τον παλaιό τρόπο, διότι σύμφωνα με το Ν.3865/10
εφαρμόζεται μόνο για τα έτη μετά το 2011.Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να αποφασιστεί τελικά η εφαρμογή
του νέου τρόπου για όλα τα έτη υπηρεσίας (στη νέα συμφωνία με τους θεσμούς / δανειστές), οπότε στην
περίπτωση αυτή το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ χειρότερο.

( Αχιλλέας Καρασαββίδης) 

===========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου