δηλαδή, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) και το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Αντίθετα, η κυβέρνηση επιλέγει να συστήσει μια νέα υπηρεσία στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας που θα αναλάβει την λειτουργία
των Ταμείων αυτών, αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).
Η Υπηρεσία αυτή θα λειτουργεί με ανεξαρτησία και θα ονομαστεί Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ένοπλων Δυνάμεων
ΥΠΑΑΠΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εκτιμούμε πως ο σκοπός και η λειτουργία του εν λόγω φορέα, αντιβαινει με την αποστολή των ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ μας ΤΑΜΕΙΩΝ & την αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας τους, εφόσον παραμείνει στο

σ/ν & καλό θα ήταν να διαγραφεί η αναφορά στα Μετοχικά Ταμεία

Όλα τα παραπάνω, συμπεριλαμβάνονται σε πολυ-νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση και στο οποίο επισημαίνεται ότι τα παραπάνω Ταμεία «έχουν στην κυριότητά τους σημαντικής αξίας
ακίνητη περιουσία,
μεγάλο μέρος της οποίας δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς και κατά τούτο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
αξιοποίησης». Τονίζεται, δε, ότι «η αξιοποίηση των ακινήτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγεται τη μεταβίβαση
της κυριότητάς τους, καθώς σκοπός της ρύθμισης είναι ο διαρκής χαρακτήρας των οικονομικών εισροών που θα προκύπτουν
από την εκμετάλλευση της αξίας των ακινήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των Ε.Δ., και όχι η εφάπαξ
αξιοποίησή τους και η συνακόλουθη απογύμνωση των Ταμείων από τα περιουσιακά στοιχεία που αυτά διαθέτουν». 
Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να οργανωθεί η διαχείριση των ίδιων οικονομικών πόρων του ΥΠ.ΕΘ.Α. με το βέλτιστο
δυνατό τρόπο. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. θα επιλαμβάνεται της προπαρασκευής των σχεδίων προς αξιοποίηση των ακινήτων που
δεν κρίνονται επιχειρησιακά αναγκαία μέσα από την εκπόνηση κατάλληλων μελετών, θα εισηγείται ολοκληρωμένα
σχέδια αξιοποίησης προς το ΥΠ.ΕΘ.Α. και κατόπιν θα προβαίνει σε όλες τις νομικές πράξεις που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης
Για να λειτουργήσει αυτή η νέα υπηρεσία η κυβέρνηση έκρινε ότι πρέπει να διατηρηθούν αυτόνομα τα Ταμεία των ΕΔ.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε η διατήρηση της αυτονομίας τους και η μη συγχώνευσή τους στο ΕΤΕΑ
Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου τονίζεται ότι «πολυετής εμπειρία που έχει συσσωρευτεί από την ανάπτυξη
της δραστηριότητας των Ταμείων τα καθιστά πολύτιμα εργαλεία για την κάλυψη ποικίλων τρεχουσών αναγκών των ΕΔ.
Έχει αποδειχθεί δε στην πράξη ότι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους δεν προκαλεί λειτουργικά εμπόδια για την
εξυπηρέτηση των σκοπών τους με αποτελεσματικό τρόπο. Συνεπώς, το εγχείρημα αντικατάστασής τους από ένα νέο
φορέα διαχείρισης του συνόλου της περιουσίας τους δεν κρίνεται αναγκαίο, στο μέτρο που δεν θα προκαλέσει
ουσιαστικές βελτιώσεις στο υπάρχον καθεστώς δραστηριοποίησής τους» dikaiologitika.gr
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου