….Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους οπλίτες ιατρούς να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός, ότι πλέον η υπηρεσία υπαίθρου είναι υποχρεωτική για όλους τους πτυχιούχους ιατρικής, η παρούσα νομοθετική ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα, οι στρατεύσιμοι να συνδυάσουν την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, προκειμένου αφενός να καλύψουν και να στελεχώσουν θέσεις ιατρών ακριτικών και άγονων περιοχών, αφετέρου ο χρόνος της θητείας να μην καθυστερεί την επαγγελματική τους εξέλιξη. Με αυτή τη δυνατότητα, οι οπλίτες ιατροί θα κληθούν να εξετάζουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, να γνωματεύουν, να συνταγογραφούν και να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, αποκτώντας έτσι εργασιακή εμπειρία και περιθάλποντας άτομα, τα οποία εξ’ ορισμού είναι δύσκολο να μετακινηθούν σε ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακόμα με την ίδια ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον οπλίτη ιατρό να παραμείνει στο αγροτικό ιατρείο και μετά το πέρας της θητείας του, έτσι του δίνεται η δυνατότητα να περατώσει την υπηρεσία υπαίθρου χωρίς να επιβαρυνθεί με μετακίνηση σε άλλο μέρος, μετά τη λήξη της θητείας του.

Στους οπλίτες ιατρούς που υπηρετούν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας, θα καταβάλλεται μισθός αγροτικού ιατρού από το Υπουργείο Υγείας.Επιπρόσθετα, με την τελευταία παράγραφο, εξουσιοδοτούνται οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων να καθορίζουν τη διοικητική υπαγωγή αυτών των οπλιτών των αριθμό τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα εκπλήρωσης του χρόνου άσκησης που προβλέπεται για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στα νομικά γραφεία στρατιωτικών νομικών συμβούλων του άρθρου 54 του ν. 3883/2010. Ειδικά για τους οπλίτες πτυχιούχους νομικής, δίδεται ένα σημαντικό κίνητρο αφενός να ασχοληθούν ενεργά και παραγωγικά με νομικής φύσεως ζητήματα που θα τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους συνδυάζοντας τη θητεία με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την πρόοδο στην επαγγελματική τους εξέλιξη, αφετέρου να προσφέρουν ουσιαστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.

Άρθρο 11: Με τη διάταξη αυτή, ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εξομάλυνσης, για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος. Τούτο θα καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή, καθότι μέχρι πρότινος λόγω της διάζευξης έπαυε η παροχή του εν λόγω επιδόματος, με αποτέλεσμα η παραπάνω κατηγορία να αντιμετωπίζονται σα να μην είχαν τέκνα, ενώ αυτά προφανώς και υπήρχαν και μετά τη διάζευξη ή τη διάσταση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ουσιαστική εκπλήρωση της αρχικής βούλησης του νομοθέτη, αφού οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη γονική ιδιότητα, εξακολουθούν να υφίστανται και στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν συνοικούν με τα τέκνα τους και αυτό, για το λόγο ότι υποβάλλονται σε δαπάνες και καταβάλλουν διατροφή. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες που προκαλούνται από τη διάταξη αυτή, θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 12: Με τη διάταξη αυτή του σχεδίου νόμου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξαιρετικά δυσχερή δημοσιονομική συγκυρία και την ανθρωπιστική κρίση, που αφορά μεγάλο μέρος της νεολαίας, επιτυγχάνεται η στρατολογική, ποινική και διοικητική τακτοποίηση μεγάλου αριθμού ανυπότακτων, εφ’ όσον έχουν ήδη ή πρόκειται να επιδείξουν ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή έχουν ή πρόκειται να απαλλαγούν για λόγους υγείας. Ειδικότερα, με την παρούσα ρύθμιση προωθείται η στρατολογική τακτοποίηση του ήδη μεγάλου αριθμού ανυποτάκτων εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ επιτυγχάνεται και η ελάφρυνση των πινακίων των στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας, καθότι με εισαγγελική πράξη θα τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Ειδικότερα, το βασικό ευεργέτημα που παρέχει η επίμαχη διάταξη συνίσταται στην άρση των διοικητικών συνεπειών και συνεπώς στη διαγραφή του διοικητικού προστίμου των 6.000€ για όσους εμπίπτουν ήδη ή υπαχθούν αργότερα στις προτεινόμενες παραγράφους. Πράγματι, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση παρέχεται κίνητρο, προκειμένου κάποιος που έχει καταστεί ανυπότακτος είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, να εξαλείψει τις συνέπειες της πράξης του και να εκπληρώσει χωρίς οποιοδήποτε βάρος τη στρατεύσιμη στρατιωτική του υποχρέωση και να διαγραφεί το επιβληθέν πρόστιμο. Επιπρόσθετα, για όσους έχουν καταβάλλει μέρος του χρηματικού προστίμου, προβλέπεται η διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού προς διευκρίνιση τυχόν ερμηνευτικών δυσχερειών, οι οποίες ενδεχομένως και να απέβαιναν εις βάρος των τακτοποιούμενων ανυποτάκτων.Επιπρόσθετα, δυνατότητα στρατολογικής τακτοποίησης παρέχεται και στους αντιρρησίες συνείδησης, εφόσον υπαχθούν στις ρυθμίσεις των προτεινόμενων παραγράφων.Με την ίδια ρύθμιση το δικαίωμα εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης για τους στρατευσίμους άνω των 35 ετών μπορεί να ασκηθεί εφόσον συμπληρώσουν πραγματική υπηρεσία 20 ημερών, ενώ κατά το προϊσχύων καθεστώς, μπορούσαν να ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωμα από την 30η μέχρι την 45η ημέρα πραγματικής υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άσκοπη παραμονή του οπλίτη στο Κέντρο Κατάταξης, ο οποίος έχει σκοπό να εξαγοράσει τη θητεία του, ενώ το διάστημα των 20 ημερών είναι ακριβώς όσο απαιτείται προκειμένου αυτός να ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση και να εξοικειωθεί με το στρατιωτικό βίο. Το ίδιο δικαίωμα για τους αντιρρησίες συνείδησης μπορεί να ασκηθεί μετά την παροχή εναλλακτικής υπηρεσίας 40 ημερών. Ακόμη εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας των αντιρρησιών συνείδησης, οι οποίοι δήλωσαν δημόσια ή με επιστολή τους σε αρμόδια υπηρεσία, την άρνησή τους να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (ο νόμος αυτός είχε καθιερώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παροχής εναλλακτικής υπηρεσίας από τους αντιρρησίες συνείδησης). Ακόμη, οι τελευταίοι μπορούν να υπηρετούν και στους νομούς της Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου υφίστανται εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών σε υποδομές παροχής κοινωνικού έργου.

Άρθρο 13: Με την προτεινόμενη ρύθμιση κωδικοποιούνται όλα τα είδη αδειών, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να περιληφθούν σε μία ενιαία Υπουργική Απόφαση. Με την υπ’ όψιν ρύθμιση εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και διακλαδική ενιαία εφαρμογή ενός τόσο ευαίσθητου τομέα της εργασιακής υπόστασης του προσωπικού, ενώ καθίσταται προσιτή η ενημέρωση του προσωπικού για τα δικαιώματά του.
 Άρθρο 16: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται η ειδική άδεια μέχρι 30 ημέρες και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας.

Άρθρο 17: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, το όριο του ποσοστού αναπηρίας που απαιτείται για τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών, περιλαμβάνει και το 67%, Η επιλογή αυτή στηρίζεται στο γεγονός, ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών κρίνει για τους αιτούντες ποσοστό αναπηρίας 67 %, το οποίο σημαίνει, ότι ο παθών πάσχει από δυσίατη ή ανίατη ασθένεια, η οποία ενδεχομένως να τον καθιστά ανίκανο για κάθε εργασία ή ανίκανο να παράσχει οποιαδήποτε φροντίδα στον εαυτό του. Η προτεινόμενη διάταξη είναι διάταξη μέριμνας υπέρ του προσωπικού, που φροντίζει τέκνο ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, παρέχοντας τις απαραίτητες διευκολύνσεις ωραρίου, χωρίς να του στερεί μέρος των αποδοχών του στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία.

Άρθρο 18: Με το άρθρο 19 του ν. 1911/1990 τυποποιείται η προστασία και η συμπαράσταση του Κράτους στις οικογένειες των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των οπλιτών αλλά και του μόνιμου ή με σύμβαση πολιτικού προσωπικού, που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η προστασία αυτή υλοποιείται με το δικαίωμα διορισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που παρέχεται στα μέλη των οικογενειών, που επλήγησαν από την απώλεια των συγγενών τους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επεκτείνει το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογένειας ή των αδελφών ή και γονέων του πεσόντος από ένα σε δύο άτομα.

Άρθρο 19: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ενιαία τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, ήτοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και ΕΠ.ΟΠ αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης και σίτισής τους στις στρατιωτικές λέσχες. Επιπρόσθετα, η ρύθμιση επεκτείνεται και στο πολιτικό προσωπικό, ενώ παύουν πλέον να υφίστανται αναιτιολόγητες διακρίσεις σε παροχές και μέριμνα.
 Άρθρο 22: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι τυγχάνουν ταυτόχρονα και τέκνα στρατιωτικών πεσόντων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν.

Η προτεινόμενη ρύθμιση χορηγεί ένα δικαίωμα συναισθηματικής ταύτισης των μαθητών με τους πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος γονείς τους.

Άρθρο 23: Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ) είτε λόγω μη προσέλευσης επιτυχόντων υποψηφίων, είτε λόγω παραίτησης, απομάκρυνσης και αποχώρησης καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο. Με αυτή τη ρύθμιση εξασφαλίζεται η επαρκής στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων από μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αυτός είχε υλοποιηθεί από τα Γενικά Επιτελεία.
 Άρθρο 26: Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η δυνατότητα των μαθητών της ΣΣΑΣ για παρακολούθηση συμπληρωματικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης και διδασκαλίας επιμορφωτικών μαθημάτων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όπου υπάρχει και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και απομένει υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ορκωμοσία τους. Η λειτουργία αυτών των προγραμμάτων επιμόρφωσης θα είναι οπωσδήποτε επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι θα συμβάλλουν στην περαιτέρω κατάρτιση των μελλοντικών Αξιωματικών Σωμάτων, με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται επαρκέστερα στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων .
 Άρθρο 28: Με το άρθρο αυτό αυξάνεται το ανώτατο επιτρεπτό χρονικό όριο για φοίτηση στην ΑΔΙΣΠΟ, ούτως ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο στέρησης φοίτησης αξιωματικών στην σχολή λόγω μεταθέσεών τους και απασχολήσεών τους που επιβάλλουν οι επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment