Μετά την επιστολή της ΕΣΠΕΘ (εδω) πρός τα κόμματα των εθνικών εκλογων της Κυριακής, μέσω της οποίας διατυπώνεται η εύλογη πρόταση μεταβατικής ισχύος του ν. 4334/2015 & η δυνατότητα  ανακλήσεως, απο την Υπηρεσία,  των αιτησεων μέσα σε 1 μηνα από την δημοσίευση του νόμου (στα πρότυπα της εφαρμογής του προγενέστερου νόμου 3865/2010), θα επιθυμούσαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το ισχύον καθεστως, αναφορικά με τις καταθέσεις των αιτήσεων, αποστρατειων και παραιτήσεων :
Θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ «αίτησης αποστρατείας» και «αίτησης παραιτήσεως», ενός στρατιωτικού. Σύμφωνα με το Ν.1400/73 «Περί Καταστάσεων Αξιωματικών Ε.Δ» αναφέρεται στις παραγράφους 4, 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 34 τα εξής:

«Αίτησις αποστρατείας ή παραιτήσεως:
4. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας.
5. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως.
9. Εν καιρώ ειρήνης η αποδοχή της μεν αιτήσεως αποστρατείας είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης δυναμένη ν’ αναβληθή επί τρίμηνον από της υποβολής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραιτήσεως δυνητική.
10. Αίτησις αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται ν’ ανακληθή. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως.
11. Υποβληθείσα αίτησις παραιτήσεως δύναται ν’ ανακληθή δι’ αναφοράς του υποβάλλοντος αξιωματικού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της…..»

-Συμπέρασμα, όταν ένα στέλεχος υποβάλλει αίτηση αποστρατείας, το χρονικό διάστημα που καθορίζεται είναι, εντός τριών μηνών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να έχει κάνει δεκτή την υπόψη αίτηση, κατόπιν σε πόσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία θα προβεί στην αποστρατεία του υπόψη στελέχους δεν καθορίζεται.

► Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω  υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219Α), υποχρεούνται να καταβάλουν  υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα. Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων  υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται  να  καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 89Α).

► Διαγραφή αποστρατευόμενων:

 

Οι αξιωματικοί, που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, άρθρο 10 παρ.2, Ν.3257/2004.
Το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας δι άπαντα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αξιωματικών, άρθρο 36, παρ.2 Ν.1400/73.
-Γιατι η Υπηρεσία υποχρεούται να κανει αποδεκτά τα συγκεκριμένα αιτηματα? Σχετικη νομολογία
Σύμφωνα με τη ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (κυρωτικός νόμος 1426/1984 ΦΕΚ 32Α – Μέρος II άρθρο 1) που προβλέπει το δικαίωμα του εργαζόμενου να κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα, διότι η ρύθμιση αυτή, που έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος) έχει την έννοια ότι απαγορεύεται να επιβληθεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της εργασίας του, η υποχρέωση να εξακολουθήσει να ασκεί εργασία ή επάγγελμα στα οποία δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει (πρβλ. και ΣτΕ 1571/2010)

Για το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί και η απόφαση 1922/2013, του Ε Τμηματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνων, όπου δικαιώνεται συνάδελφος Σασιτης, επί αιιτήματος παραιτήσεως απο την Υπηρεσία.

============================

 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου