Κατατίθεται στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποια προβλέπει  κατάργηση διατάξεων των μνημονιακών νόμων που οδηγούσαν σε νέα μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων.Με τις νέες διατάξεις, αναστέλλεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων, καθιερώνεται βασική σύνταξη στα 360 ευρώ για όλους, την οποία θα συμπληρώνει η αναλογική σύνταξη, και παύει να ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στην επικουρική σύνταξη.Παράλληλα, δεν καθιερώνεται συντελεστής βιωσιμότητας για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, ούτε εντάσσονται στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), με στόχο «τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους και την αποφυγή περαιτέρω μειώσεων στις παροχές τους».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο… Αναστολή κατάργηση διατάξεων

Ενόψει της γενικότερης αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού αναστέλλεται από 1.1.2015 η ισχύς διατάξεων, η εφαρμογή των οποίων θα επέφερε περαιτέρω μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και ενισχύεται ο δημόσιος, καθολικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα:
α) αναστέλλεται η εφαρμογή των άρθρων 1-4 του ν. 3863/2010, με τα οποία προβλέπονταν νέος τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης, βασισμένος στην αρχιτεκτονική «βασική και αναλογική σύνταξη».
Δεδομένης της ανωτέρω αναστολής εφαρμογής των άρθρων 1-4 αναστέλλονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 37, με τα οποία προβλεπόταν η ανάληψη εκ μέρους του κράτους της χρηματοδότησης της βασικής σύνταξης όλων των ΦΚΑ, πλην των ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της Τράπεζας της Ελλάδας.
Τέλος, καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010με το οποίο προβλεπόταν ότι το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης μέχρι και το έτος 2060 και με έτος αναφοράς το 2009 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ.
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Ε της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προβλέπει ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολίτικων Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Με τον έλεγχο αυτόν από την ΕΑΑ επιδιώκεται αφενός η διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των Ταμείων αυτών που χορηγούν μέρισμα στους μετόχους τους και αφετέρου η εξασφάλιση της μελλοντικής συνέχισης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η αναστολή ισχύος των διατάξεων του τρίτου και του τέταρτου εδαφίων της περ. 3Δ και του δεύτερου εδαφίου της περ. 3Ε της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, με τις οποίες τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων επικουρικής ασφάλισης και των μετοχικών ταμείων είναι αρμόδια για την αναπροσαρμογή των χορηγούμενων παροχών.
γ) Με την παρ. 1γ προτείνεται η αναστολή ισχύος: ι) της παρ 2 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014. με την οποία προβλέπεται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών Υπαλλήλων, Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΠΥ, ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ), με σκοπό την αποτροπή μειώσεων στα χορηγούμενα μερίσματα και ι) της παρ. 6 ίδιου άρθρου και νόμου, με την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη στο ΕΤΕΑ των λοιπών φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, εφόσον δεν μετατραπούν σε ν.π.ι.δ. – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 30.6.2015, με σκοπό τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους και την αποφυγή περαιτέρω μειώσεων στις παροχές τους.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ρητά, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι κατά την περίοδο αναστολής ισχύος των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διατάξεων, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες τούτων καταστατικές διατάξεις και η γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των παροχών.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού καταργείται, από 1.1.201 5, το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 και η Υπουργική Απόφαση οικ. 9837/98/30.7.2012 (Β’ 2276), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τα οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της χορηγούμενης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σύνταξης από 1.1.2015, με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα και την ηλικία του συνταξιούχου, β) τις συσσωρευμένες εισφορές, γ) την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη και δ) τον συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑ συντάξεις, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο νέο διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση εντάσσονται πλήρως αυτοί που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1.1.2014 και μετά. Για τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους εφαρμόζεται το νέο σύστημα με τη μέθοδο της αναλογικότητας και με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2015.
Επίσης, από την ίδια ημερομηνία καταργείται η περίπτωση 3Γ της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής βιωσιμότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 εφαρμόζεται ήδη από 1.7.2014 σε όλες τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑ συντάξεις. Επισημαίνεται ότι η κατάργηση των προαναφερόμενων διατάξεων κρίνεται επιβεβλημένη καθόσον η εφαρμογή τους θα επέφερε περαιτέρω μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που χορηγεί το ΕΤΕΑ…
http://staratalogia.blogspot.gr

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου