Δύο είναι οι βασικοί νόμοι που διέπουν το πλαίσιο επένδυσης ρευστών διαθεσίμων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με την μορφη ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ & ασφαλιστικών ταμείων. Ο νόμος 3586/2007 και πιο πριν από αυτόν, ο νόμος 2469/1997.

Τι προβλέπει ο νόμος του 2007;

Πρώτα απ’ όλα, πως «υποχρεωτικά» μεταφέρονται στην ΤτΕ τα πλεονάζοντα κεφάλαια των ανωτέρω φορέων.Στο άρθρο 3 του σχετικού νόμου αναφέρεται ότι « τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Στο ίδιο άρθρο, επίσης, ξεκαθαρίζεται πως μόνο με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων επενδύονται τα πλεονάζοντά τους κεφάλαια. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Στο άρθρο 4 του νόμου του 2007 υπάρχει όμως ένα “εν δυνάμει”… παράθυρο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να καθορίζονται και άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεκτού κινδύνου, στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

Τι μέρος των διαθεσίμων των ταμείων μπορεί να επενδυθεί;

Σύμφωνα με το νόμο του 1997 προβλέπεται ότι «επιτρέπεται η διάθεση από τους δημόσιους οργανισμούς και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας (ή άλλη τράπεζα) διαθέσιμα κεφάλαια τους, για επενδύσεις σε ακίνητα και κινητές αξίες».

Παραπέρα αναφέρεται ότι «τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί εφόσον επιθυμούν να προβούν σε επένδυση μόνο σε ακίνητα ή μόνο σε κινητές αξίες, με τον περιορισμό ότι το ποσό που θα διατεθεί δεν θα υπερβαίνει το πιο πάνω καθοριζόμενο ποσοστό για κάθε περίπτωση, δηλαδή το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δέκατου των διαθεσίμων κεφαλαίων τους.

Σε τι μπορούν να επενδύσουν τα ταμεία, μεταξύ άλλων;

Σύμφωνα με το νόμο του 2007, «οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν χωρίς περιορισμούς κεφάλαια εκ του λογαριασμού διαθεσίμων τους στις παρακάτω κινητές αξίες:

α. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων,

β. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS)».
Τι προβλέπει η προσφάτως κατατεθείσα «Τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων»..του Υπουργείου Οικονομικών?

«Τα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικων Φορέων, που κατατίθενται στη Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να επενδύονται στο σύνολο τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου …(repos, reverse repos…}»,
ΣΗΜ1: Έχει εξαλειφθεί απο την οικεια υποπαράγραφο(ζ),της παρ.11, του αρθρ.15, του ν.2469/97,το κειμενο “…με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων, για την κάλυψη των τακτικων δαπανών των ΝΠΔΔ & Α.Φ….” 
ΣΗΜ2:Συμφωνα με το Υπουργείο η τροπολογία κατατέθηκε με στόχο να καθησυχάσει τα ταμεία ότι διασφαλίζει τα διαθέσιμα τους, προβλέπει ρητά ότι τα κεφάλαια θα τοποθετούνται στο σύνολό τους σε σύμβάσεις πώλησης ή αγοράς τίτλων του ελληνικού δημοσίου με σύμφωνο επαναγοράς (repos-reserve repos) και αναμένεται να αναφέρει κατηγορηματικά ότι ο δανεισμός δεν θα υπερβαινει τις 5 έως 15 ημέρες….
Εν αναμονη….
Γ.Αντωνιαδης
===============


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment