Σύμφωνα με την ισχύ Ν. 4254/2014 και συγκεκριμένα με την περίπτωση 3Ε υποπαραγράφου ΙΑ.2 άρθρου πρώτου, υποχρεώθηκαν τα Μετοχικά Ταμεία όπως υποβάλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.)   αναλογιστικές   μελέτες   και   οικονομικές   καταστάσεις,   προκειμένου   οι αυξομειώσεις των παροχών να διενεργούνται πλέον με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α. ήτοι μιας υπηρεσίας που εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Ά 160).

Παράλληλα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, δημιουργείται η απαίτηση εκδόσεως ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Άμυνας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι προσδιορισμού του συντελεστή βιωσιμότητας για τους Ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ, προκειμένου στη συνέχεια έκαστο αρμόδιο ΔΣ των ΜΤ προσαρμόσει τις παροχές του με αποκλειστικό γνώμονα τις επιταγές των τεχνικών παραμέτρων και συντελεστών. Συναφώς με τη παράγραφο 3 του άρθρου 220 Ν. 4281/2014 αλλάζει για τα αποχωρούντα, από την 30-07-2014 και εντεύθεν, στελέχη ΕΔ ο τρόπος υπολογισμού των χορηγούμενων εφάπαξ από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας ΕΔ. Πρακτικά λοιπόν θα επέλθουν μειώσεις στις εφάπαξ παροχές καθόσον επιβάλλεται ο υπολογισμός τους αποκλειστικά με απόφαση την οποία είχε ήδη εκδώσει   και   υπογράψει   μόνο   ο   Υπουργός   Εργασίας   νια   τους   φορείς αρμοδιότητας του, οι οποίοι φορείς διέπονται από διακριτό νομικό πλαίσιο, διαφορετικές οικονομίες / παραδοχές και διαφορετικό Αντικειμενικό Σκοπό .

Με τις ανωτέρω διατάξεις δημιουργείται το οξύμωρο και συνάμα άδικο σχήμα, ενώ η εποπτεία και η διοίκηση των ΜΤ και των Ειδικών Κλάδων / Λογαριασμών τους ανήκει στα θεσμικά όργανα του ΥΠΕΘΑ (τα οποία λονοδοτούν στο μενάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου που έχει ζωτική σχέση με τα ΜΤ ΕΔ), το Υπουργείο Εργασίας και η εποπτευόμενη από αυτό Εθνική Αναλογιστική Αρχή να έχουν τον πλέον καίριο / κυρίαρχο ρόλο επί της μεθόδου καθορισμού των παροχών (καθορισμό του παραγόμενου αποτελέσματος) σε φορείς ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ οι οποίοι μάλιστα αδιάσειστα ανήκουν θεσμικά σε έτερο Υπουργείο (ΥΠΕΘΑ).

Και όλα αυτά επήλθαν ενώ, το νομοθετικό πλαίσιο που προϋπήρχε (και ισχύει ακόμα) της ψηφίσεως των ανωτέρω διατάξεων, είναι επαρκέστατο για τη διασφάλιση της υγιούς λειτουργίας των Μ.Τ. Ε.Δ. σε συνδυασμό με την αυτοτέλεια και την αυτοδιαχείριση τους, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων (τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον για τα Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., άρχισαν να διαφαίνονται αμέσως μετά το κούρεμα των αποθεματικών τους (psi)

Με την εφαρμογή όμως των ανωτέρω επίμαχων διατάξεων των νόμων
4254/2014   και 4281/2014,   επέρχεται πλήρης αλλοίωση του αντικειμενικού σκοπού και της θεσμικής υφής / ουσίας που έχουν τα ΜΤ των ΕΔ, λαμβανομένου υπόψη της κεφαλαιώδους διαφοράς που έχει ένα Μετοχικό Ταμείο σε σχέση με ένα Επικουρικό στην αποστολή και στο νομικό πλαίσιο που το διέπει (ο νομοθέτης θεωρούσε διαχρονικά τα ΜΤ ΕΔ ξεχωριστή κατηνορία ασφαλιστικών οργανισμών και τα είχε κατά καιρούς διακρίνει σαφώς και ρητώς.), επέρχεται επίσης αναστροφή από τη Κοινωνική Αποστολή των ΜΤ και των Ειδικών Λογαριασμών / Κλάδων τους,, διάρρηξη του Κοινωνικού Συμβολαίου αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών καθώς και συρρίκνωση των δυνατοτήτων που κατέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για δράσεις που αφορούν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα του προσωπικού αρμοδιότητος του, οι οποίες δράσεις αποτελούν δομικά στοιχεία του αμαλγάματος ισχύος που διαθέτει για την επίτευξη της αποστολής του, στην επιτυχία / προΰπαρξη της οποίας θεμελιώνεται όλο το Κράτος.

Στην ανωτέρω τεκμηρίωση δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και ο ανθρώπινος παράγων δλδ τα στελέχη των ΕΔ, που με αδιάλειπτη προσωπική υπερπροσπάθεια, έχουν   καταφέρει   να   καλύψουν τις   μειώσεις / ελλείψεις των λοιπών   μέσων, συμμετέχοντας πολλαπλά στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα. στελέχη από τα οποία δεν θα πρέπει να αποσπάται η προσοχή από το πολύπλευρο έργο τους και τη σημαντική αποστολή τους προς την Πατρίδα.

Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν, όπως, από τις πρώτες προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου .Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να είναι η απεμπλοκή και η εξάρτηση των λειτουργιών των Μετοχικών μας Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας, από το Υπουργείο Εργασίας, με ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ειδικοί Λογαριασμοί / Κλάδοι τους απεμπλακούν από τις επίμαχες διατάξεις αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας [περίπτωση 3Ε υποπαραγράφου ΙΑ.2 Άρθρου Πρώτου Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Ά 85 / 07-04-2014) και παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 220 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Ά 160 / 08-08-2014)].

 

 

 

                                                           Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου