ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3093
18 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συ−
ντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους. ….
Καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων …………………………….. ……………………………………………………
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ (1)
Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα−
κής, εν ενεργεία και συνταξιούχους»
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/ Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ
98/ Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α), των παρ. 13 και 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α), της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄) και της υποπαραγράφου Β3 της Παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α).
5. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους, ύψους 439.000.000 € περίπου, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ μισθοδοσίας και συντάξεων του τακτικού προϋπολογι−
σμού των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 30−11−2014, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής κτοφυλακής, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 27−11−2014, μαζί με τις αναπροσαρμοσμένες με τις εν λόγω διατάξεις αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2014.
2. Οι διαφορές συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 31−12−2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος
και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22−12−2014, μαζί με την αναπροσαρμοσμένη με τις εν λόγω διατάξεις σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2015. Οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών συντάξεων θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015, η οποία θα καταβληθεί στις 22−12−2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν κατά το διάστημα από 1−7−2014 έως 31−12−2014 θα εκκαθαριστούν εντός του
α΄εξαμήνου 2015.
Άρθρο 2
Οι διαφορές αποδοχών και συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014(ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 1−8−2012 έως 30−6−2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους, θα καταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις, ως εξής:
Α. 1. Για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής των οποίων:
α. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν
σε μία δόση, την 27−1−2015.
β. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση θα καταβληθεί την 27−1−2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα
καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27−12−2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.
2. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει με μισθοδοτικές καταστάσεις, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου, ή τους νομίμους αναπληρωτές τους,
οι οποίες αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1−8−2012 έως 30−6−
2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27−1−2015, από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρό−
νο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους). Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, ως κατωτέρω.
Β. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄) και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών
έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου
2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός.
Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου