Στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό, στο άρθρο 221 υφίσταται πρόβλεψη της υπαγωγής του ΤΕΑΠΑΣΑ στον ενιαίο φορέα Επικουρικής Ασφάλισης , ενω στην παράγραφο 4 γίνεται λόγος και για τα Μετοχικά μας Ταμεία και την αναγκαιότητα έκδοσης τεχνικών παραμέτρων συντελεστή βιωσμότητας τους (υπό την εποπτεία του …Υπουργείου Εργασίας και Κοιν.Ασφάλισης (!!!)  . Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτό αποτελεί και προάγγελο νέων δυασάρεστων εξελίξεων, ως προς την υπαγωγή των Μετοχικών μας Ταμείων……………
Άρθρο 221

1.             Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και υπάγεται στην εποπτεία και αρμοδιότητά του το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα ασφαλείας «Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».
2.             Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.             Από την 1.1.2015 στους τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις  της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50)  καθώς και η υπ’ αριθ. Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4.             Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει  συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων ελλειμμάτων, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α., Μ.Τ.Ν.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

5.             Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της  παραγράφου 2  του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν.

6.             Από την 1.1.2015 τα έσοδα υπέρ φορέων-τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του β.δ/τος 1049/1949 (Α΄195) και της περίπτωσης 15β της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 (Α΄58), καθώς  και  από τις διατάξεις της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.663/1977 (Α΄215),  όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (Α΄88) και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του β. δ/τος 22/9/1956 (Α΄209), καταργούνται.”  

===============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου