Προς αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, μετά τη δημοσίευση της “ΑΔΑ ΒΙΗΜΗ-ΠΗΦ 9-4-2014 ΑΠΟ ΥΠ.ΟΙΚ , ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011 (άρθρο 2), όπου γίνεται αναφορά σε  παρακράτηση φόρου κάθε εφάπαξ αποζημίωσης, με βάση την κλίμακα της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, υπενθυμίζουμε πως , στην ίδια παράγραφο , υφίσταται η επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (όπου, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρείται και η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου,καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου)…
Συναφώς αναφέρουμε και την αντίστοιχη πρόβλεψη για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας».(ΒΟΕΑ) 
Γ.Αντωνιάδης
======================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου