Τη δημιουργία του Ε.Τ.Ε.Α. ( Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας) στο οποίο θα συγχωνευτούν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Τ.ΕΘ.Α. (Ταμείο Εθνικής Άμυνας), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Τ.Ε.Σ. (Ταμείο Εθνικού Στόλου) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Τ.Α.Α. (Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας) προβλέπει ο νόμος 4250 που ήδη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Ο οργανισμός λειτουργίας του νέου  Ν.Π.Δ.Δ., που θα απορροφήσει τα τρία Ταμεία, θα καθοριστεί προσεχώς με Προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Στον οργανισμό θα καθορίζεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο  18 του νόμου «η έκταση της εποπτείας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».


Πολιτικοί υπάλληλοι

Ο νόμος προβλέπει πως στο μεταβατικό στάδιο τα υφιστάμενα Ταμεία (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά.

Μετά τη συγχώνευσή τους, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, «το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται και συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής θα υπάγεται και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας».


Η «ταυτότητα» του Ταμείου


Το ΕΤΕΑ θα συνεχίσει να υπηρετεί τους σκοπούς των καταργούμενων φορέων, αφού αναλαμβάνει μέσα από τη διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας τους την ενίσχυση και την υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης της χώρας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος. Σκοπός του πιο συγκεκριμένα είναι: «α) η προμήθεια υλικών επιστρατεύσεως, β) η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτηρίων γ) η κατασκευή οχυρών, δ) η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους ε) η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής άμυνας της χώρας».


Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το Ταμείο ξεκινάει με «προίκα» όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.-Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν από αυτό, αποκτά την κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Ταμείων, με μόνη επιφύλαξη αυτή των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.Τέλος, το Ε.Τ.Ε.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη να διαφυλάξει το πλούσιο αρχείο των καταργούμενων οργανισμών που προσέφεραν πάρα πολλά κατά τη λειτουργία τους, καθώς και την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών, με την οποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία διά κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α..

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου