Με παρέμβαση του Συνδέσμου μας κατά την περίοδο σύνταξης του νέου νόμου περί ιεραχίας Αξκών (σε τροποποίηση του υφιστάμενου 2439/96)  και αναφορικά με τους χρόνους υποχρεωτικής προαγωγής (ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων) των Αξκων που προέρχονται από Σχολές με υποχρεωτική φοίτηση μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, με το  αρθρο 27 , παρ. 5 του ν. 3883/2010 αν και προβλέφθηκε η αδικία που επέρχετο στους Στρ. Ιατρούς-Οδοντιάτρους-Κτηνιάτρους (με την μη προσμέτρηση των επιπλέον ετών φοίτησης τους), με τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου όμως,αναγράφηκε εξαίρεση από την ευμενέστερη αυτή ρύθμιση όσων στελεχών τη 31-12-2012 συμπληρώναν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, καθόσον αναγράφεται ότι «για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2012 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α΄).Στο Άρθρο 5 του ν.2439/1996 ομως, δεν προβλέπονται τα επιπλέον των 4 ετών φοίτησης έτη να υπολογίζονται ως συνολικός χρόνος υπηρεσίας Αξκού.
Η διαφοροποίηση αυτή που θίγει άμεσα, όσους οριακά συμπλήρωσαν την ανωτέρω ημ/νία 25 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, δεν αιτιολογείται πουθενά και αυταπόδεικτα δημιουργεί συνθήκες σημαντικής ανισότητας αντιμετώπισης στις προαγωγές αλλά και ενδεχομένως στις μισθολογικές αποδοχές των αρχαιοτέρων (ως ανωτέρω) Αξκών προερχομένων εκ της ΣΣΑΣ σε σχέση με τους νεοτέρους, αφού σε όσους δεν συμπλήρωναν ως 31-12-12 συνολικά 25 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, τα επιπλέον των 4 ετών φοίτησης στη ΣΣΑΣ προσμετρώνται ως έτη υπηρεσίας Αξκού, ενώ για τους αρχαιότερους αυτά δεν προσμετρώνται. Η διαφορά διαμορφώνεται σε 2 έτη καθυστέρησης προαγωγής για τους Ιατρούς και σε 1 έτος για τους Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους.
Ο Συνδεσμός μας παρακολουθεί το θέμα και θα ζητήσει με παρέμβασή του την αμεση αποκατασταση της υφιστάμενης αδικίας.
==========================================


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου