kotsarid

kotsaridΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΑΣ
Αγαπητά μέλη της ΕΑΑΣ,
Μετά το πέρας της, από 23 Φεβ 2014, εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΑΑΣ, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες, ευχόμενος καλή επιτυχία στην ευθύνη που αναλαμβάνουν.

Επίσης λόγω της ευρύτερης σχέσης και ενασχόλησης με θέματα που απασχολούν τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της συμμετοχής μου στο απερχόμενο ΔΣ της ΕΑΑΣ στο πρώτο έτος λειτουργίας του, λαμβάνω την πρωτοβουλία να αναφέρω παρακάτω ορισμένα συμπεράσματα – διαπιστώσεις για το απερχόμενο ΔΣ αλλά και προτάσεις για πιθανούς στόχους του νέου ΔΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ για το απερχόμενο ΔΣ που με συγκεκριμένες ενέργειες – δράσεις κατάφερε ώστε η ΕΑΑΣ:

            Να λειτουργεί την οικονομική της υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές και δημοσιολογιστικές διατάξεις όπως η πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος απεικόνισης των συναλλαγών βάσει του ΠΔ 205/98, η αποστολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύνταξη και έγκριση των προβλεπομένων Ισολογισμών και Απολογισμών, η υποβολή Φορολογικής Δήλωσης και Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, κλπ. Πολλές από τις υπόψη διαδικασίες είτε δεν εκτελούντο είτε εκτελούντο πλημμελώς.

            Να αναβαθμίσει την ύλη της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», για την οποία συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

            Να συμβάλει τα μέγιστα στην παραπομπή του μεγάλου «ζητήματος» της Διοίκησης – Διαχείρισης παρελθόντων ετών του ΜΤΣ στην Τακτική Δικαιοσύνη, προκειμένου να αναζητηθούν και αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες.

            Να συμβάλει μαζί με τους λοιπούς φορείς που εκπροσωπούν τα εν αποστρατεία στελέχη στην πολιτική και δικαστική δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους, που αφορούσαν στις υπερβολικές μειώσεις της σύνταξης – εισοδήματος τους.

Παραπάνω ανέφερα ορισμένες, κατά την άποψη μου, ενέργεις – δράσεις, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα χαρακτηρισμού ως επιτυχημένης της θητείας του απερχόμενου ΔΣ. 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ για το νεοεκλεγέν ΔΣ, οι οποίες κατά την άποψη μου δύνανται να αποτελέσουν

και τους στόχους της ΕΑΑΣ. Ο κύριος στόχος εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι η «απάντηση» στο ερώτημα κάθε μέλους της ΕΑΑΣ, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, «γιατί να είμαι μέλος της ΕΑΑΣ και να πληρώνω υποχρεωτικά την αντίστοιχη εισφορά από το μέρισμα μου». Η ικανοποιητική απάντηση στο εν λόγω ερώτημα θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της και ως εκ τούτου απόλυτη επιτυχία στην αποστολής της, καταστώντας την Ένωση «απαραίτητη» στο σύνολο των καλοπροαίρετων μελών της. Για την επίτευξη του υπόψη στόχου αναφέρω  και προτείνω παρακάτω ορισμένες ενέργειες – δράσεις:

            Εκσυγχρονισμός, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, του νομικού πλαισίου λειτουργίας της και σύνταξη ενός μοντέρνου και Λειτουργικού Κανονισμού Λειτουργίας της, τολμώντας να ενσωματώσει νέες και καινοτόμες απόψεις που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία της.

Αναβάθμιση των θεματικών ενοτήτων που καλύπτει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ με προτεραιότητα την κάλυψη καθημερινών θεμάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της, όπως εθνικά, οικονομικά, φορολογικά, συνατξιοδοτικά, ιατρικά, ασφαλιστικά, κλπ. Ανάλογη αναβάθμιση δύναται να γίνει και στην εφημερίδα της ΕΑΑΣ. Οι δράσεις αυτές απαιτούν έναν πολύ καλό Διαχειριστή της ιστοσελίδας (ας μου επιτραπεί τύπου Παπαπαρίση της ΕΑΑΣ Λάρισας) και μια αντίστοιχη συντακτική ομάδα για την εφημερίδα.

Δημιουργία Γραφείων Οικονομικού και Νομικού Συμβούλου με καθημερινή παρουσία, προκειμένου να δέχονται γραπτά και ηλεκτρονικά αιτήματα από όλα τα μέλη αποκλειστικά και μόνο μέσω των Παραρτημάτων που ανήκουν. Οι Οικονομικός και Νομικός Σύμβουλος θα παρέχουν απαντήσεις – συμβουλές για θέματα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, φοροτεχνικά, νομικής υποστήριξης, διοικητικών αποκαταστάσεων, κλπ. Επίσης ο Οικονομικός Σύμβουλος δύναται να είναι ο σύνδεσμος της ΕΑΑΣ με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο οποίο ανά τακτά διαστήματα θα θέτει όλα τα θέματα – εκκρεμμότητες των μελών τα οποία θα συγκεντρώνει από το σύνολο των Παραρτημάτων της. Δηλαδή Αίτημα μέλους – Παράρτημα – ΕΑΑΣ – ΓΛΚ – Απάντηση ΕΑΑΣ στο Παράρτημα – Ενημέρωση Μέλους.

            Μεταστάθμευση της ΕΑΑΣ σε χώρους αισθητικά αναβαθμισμένους σε σχέση με τους υπάρχοντες, η οποία δύναται να επιτευχθεί είτε με παραχωρημένους από το ΥΠΕΘΑ χώρους, διαδικασία που προβλέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ν.3883/2010, άρθρο 84) είτε με την χρήση του αποθεματικού της ΕΑΑΣ που τηρείται στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο ενισχύθηκε μετά την καταβολή από το ΜΤΣ, των οφειλομένων εισφορών των μελών, ποσού 2,1 εκ.€ περίπου.

            Το βασικότερο πρόβλημα του απερχόμενου ΔΣ ήταν η ελλιπής στελέχωση των γραφείων της, καθόσον οι διαρκείς προσπάθειες της για στελέχωση είτε από το ΓΕΣ είτε από την εθελοντική συμμετοχή και βοήθεια των μελών της, απέβησαν άκαρπες. Έτσι το νέο ΔΣ θα πρέπει άμεσα και δυναμικά να προχωρήσει στην στελέχωση της ΕΑΑΣ κάνοντας αναλογική εφαρμογή και χρήση των δημοσιολογιστικών και φορολογικών διατάξεων του ΚΦΑΣ, ΚΦΕ, κλπ για την επ’αμοιβή παροχή περιοδικών υπηρεσιών από μη υπόχρεα, στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μέλη της.

            Αναβάθμιση του εθνικού ρόλου των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ ιδιαίτερα των εθνικά ευαίσθητων και ακριτικών νομών της Χώρας μέσω συγκεκριμένων ενεργειών – δράσεων, που θα καθοριστούν κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Παιδείας.

Αισθητική αναβάθμιση, μέσω μετεγκατάστασης της ΕΑΑΣ, των παρεχομένων υπηρεσιών Κυλικείου, Κουρείου, Βιβλιοθήκης και εξέταση ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών όπως Εστιατόριο με πολύ χαμηλές τιμές στα πρότυπα της ΕΛΑΣ, Φαρμακείο, Πολυιατρείο, κλπ. 

             Έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυνατοτήτων της ΕΑΑΣ, γνώσης του νομικού πλαισίου που την διέπει και λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς κανόνες άσκησης Διοίκησης, εκτιμώ ότι το νέο ΔΣ θα πρέπει άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του να καθορίσει τον κυρίαρχο εφικτό στόχο – ους για την επίτευξη των οποίων θα εργαστεί κατά την δάρκεια της θητείας του και ταυτόχρονα να θέσει τα θεμέλια για τους λοιπούς στόχους. Τονίζω ότι, κατά την άποψη μου, ο κυρίαρχος στόχος θα πρέπει να είναι η εξωστρέφεια της ΕΑΑΣ, που δύναται να επιτευχθεί με τις ως άνω αναφερόμενες και άλλες πιθανόν ενέργειες – δράσεις.

Τέλος ενστερνιζόμενος απόλυτα το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» υποστηρίζω ανεπιφύλακτα και δίχως καμμία αμφιβολία την ενοποίηση των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας σε μια  Ένωση Αποστράτων.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

Ιωάννης Σ. Κοτσαρίδης

Σχης ε.α (Ο)-Φοροτεχνικός Α’

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου