ΣΧΕΤΙΚΑ

Ν 2676/1999 Άρθρο 63, Ν. 3863/2010 Άρθρο 16, Ν. 3865/2010 Άρθρο 10, Ν 4151/2013 Άρθρο 4

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 47: Αναστέλλεται η σύνταξη.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 47: Περικόπτεται το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. «Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά (παρ.1 άρθρου 63 του ν. 2676/1999 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3863/2010)».

Περικοπή συντάξεως του ποσού άνω των 60 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη (60×33,04 ευρω),συν 6 ημερομισθια για κάθε αγαμο ή προστατευόμενο τέκνο.

Ως αυτοαπασχολούμενος θεωρείται αυτός που ασκεί δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ή του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και αυτός που με βάση τις οικείες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. υποχρεούται στην έκδοση στοιχείων απεικόνισης συναλλαγών. Αυτοπασχολούμενος :ορίζεται κάποιος, που δεν έχει σύμβαση εργασίας αλλά εκτελεί οικονομική δραστηριότητα σε τακτή βάση, η οποία του εξασφαλίζει ένα εισόδημα . Σύμφωνα με τους πρότυπους διεθνείς οργανισμούς, η αυτοαπασχόληση είναι αυτή, όπου οι απολαβές εξαρτώνται άμεσα από τα κέρδη, και όπου οι επαγγελματίες λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις ή είναι υπεύθυνοι για την καλή οικονομική κατάσταση και την κερδοφορία της επιχείρησης

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 47: Αναστέλλεται η σύνταξη

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 47: Περικοπή ποσού άνω των 30 ημερομισθίων (30×33,04) συν το 30% της διαφοράς των συνταξιμων αποδοχών μείον τα 991,2 ευρω (συν 6 ημερομισθια για κάθε αγαμο ή προστατευόμενο τέκνο) π.χ. Με συνταξιμες αποδοχές 1500 ευρω, θα περικοπεί το ποσό άνω των 1143,84 ευρω, ητοι 991,2 + 30%508,8 (1500-991,2)=152,64ευρω.

(30 ημερομισθια Χ 33,04=991,2

Περικόπτεται το 70% της διαφορας της ακαθάριστης σύνταξης και του ποσου των 991,2 (1550-991,2=558,8)

Περικόπτεται δλδ το 70% του ποσού των 558,8 ήτοι περικόπτεται το ποσό των 391,16 ευρώ (558,8*70%=391,16)

Μένει υπόλοιπο ακαθάριστης σύνταξης: 1550-391,16= 1158,84 ευρώ

Με αναγωγή, το πληρωτέο προκύπτει περίπου στα 850-900 ευρώ!)

Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Ισχύς όλων των ανωτέρω απο 1-1-2013.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η σύνταξη αναστέλλεται, με εξαίρεση αυτούς που έχουν απολυθεί ή αποστρατευθεί αυτεπάγγελτα, χωρίς υπαιτιότητά τους. Οι διατάξεις δεν ισχύουν για όσους έχουν τέκνο ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, καθώς και για τους πολύτεκνους, των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει και υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007.

Από το ΓΛΚ δεν έχουν ερμηνευσει ξεκθαρα αν η εξαιρεση ισχυει και για τους ανω των 47 ευδοκίμως ή μονο στους κατω (που προκαλει και γελωτες εδω που τα λεμε δλδ αν εισαι ευδοκιμως και κατω των 47 μπορείς να εργασθείς χωρις προβλημα και μολις τα υπερβεις αρχιζουν οι μειωσεις !!!!)…..


Σημείωση: Το ΗΑΕ αν και την 31/12/2012 ήταν 26,18 ευρώ, επειδή στην έκθεση του ΓΛΚ που συνόδευσε το ν/σ του ψηφισθέντος τελικά νόμου 4121/13, στη σελίδα 164 το υπολογίζει σε 1982,4:60=33,04 €& ισχύει τελικά αυτό

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/ΕΚΘΕΣΗ%20ΓΛΚ_10.pdf

-«…Μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας, οι απόστρατοι εργαζόμενοι λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων μείον………»Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

-Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ. Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012

-Η προσαύξηση κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας…., ΙΣΧΥΕΙ από το 2010, νόμος 3863/10 (κατ επέκταση-αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν.2676/99).Επισημάινεται πως η συγκεκριμένη επαύξηση ίσχυε και θα ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης, και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.

Εκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους
Οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους (47ο για τους αποστράτους), υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Σας επισημαίνουμε ότι προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων που λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τη συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ., χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

-Σε ότι αφορά στον Ο.Α.Ε.Ε., εάν ασφαλισμένος του ανωτέρω φορέα διακόψει την ασφάλισή του και συνταξιοδοτηθεί από τον Οργανισμό, και στη συνέχεια κάνει έναρξη επαγγέλματος και ασφαλιστεί εκ νέου στον Οργανισμό, θα καταβάλει προσαυξημένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα εάν η νέα δραστηριότητα είναι η ίδια ή διαφορετική από εκείνη για την οποία έλαβε σύνταξη από τον Οργανισμό (ή από τα πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.).

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου