Προαγωγές Αξκων Σωμάτων by Antoniadis John


Σε  Λοχαyó  κατ’  εκλοyή  τον  Υπολοχαyó  Υyεiονοµiκοú  Ιατpoν
Bαµµακópη Ιoóννη τοu Νiκολóοu ΑΜ:61588,

 Σε Λοχαyοúς κατ’ εκλοyή  τοuς παpακóτo Υπολοχαγοúς Σωμάτων,
(1)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Bóτoη Στέ¢ανο τοu Στuλiανοú  ΑΜ:61601
(2)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Σαµµοποúλοu Ελένη τοu ∆ηµητpίοuΑΜ:61603
(3)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Γαiτανóκη Στuλiανó τοu Νiκολóοu  ΑΜ:61604
(4)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Τpiαντα¢uλλίδη  Αyα0óyyελο  τοu  ΑλεÇóνδpοu
ΑΜ:61605
(5)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Τpiαντα¢úλλοu  Σoκpóτη  τοu  Bαoiλείοu
ΑΜ:61607
(6)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Κοκολió Μiλτióδη τοu ∆ηµοo0ένη  ΑΜ:61608
(7)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Καpκóνη Γεopyiο τοu 4iλίπποu  ΑΜ:61609
(8)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν ∆ελµiνioτη Eένη τοu ∆ηµητpίοu  ΑΜ:61610
(9)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Καµποúpα Αoτέpiο τοu Νiκολóοu  ΑΜ:61611
(10)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Παπαδóποuλο  ∆ηµqτpiο  τοu  Θεοπίoτοu
ΑΜ:61613
(11)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν ∆pοoóτο  Ιoóννη-ΑλέÇανδpο  τοu  Γεopyίοu
ΑΜ:61614
(12)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Μαpκóποuλο  Γεopyiο  τοu  ΑλεÇóνδpοu
ΑΜ:61615
(13)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Μπαpπαyióννη  Α0ανóoiο  τοu  Κoνoταντίνοu
ΑΜ:61616
(14)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Μαpκóποuλο  Κoνoταντίνο  τοu  Νiκολóοu
ΑΜ:61617
(15)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Γαλóνη Πέτpο τοu Xαpαλóµποuς  ΑΜ:61618
(16)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Μοo¿óποuλο  Νiκóλαο  τοu  Πολúµiοu
ΑΜ:61619
(17)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Τoαµδópη  ∆ηµqτpiο  τοu  Κoνoταντίνοu
ΑΜ:61620
(18)  Υyεiονοµiκοú Ιατpoν Πέτoα Κoνoταντίνο τοu Αποoτóλοu ΑΜ:61623
 

Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωµάτων,
της προαγωγής τους λογιζοµένης από 30-10-2013, ηµεροµηνία συµπληρώσεως
του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1) Οικονοµικού Γιαννίδη Χρήστο του ∆ηµητρίου ΑΜ:59983
(2) Οικονοµικού Πασσαλίδου Ευδοκία του Γεωργίου ΑΜ:61072
(3) Οικονοµικού Καραστογιάννη Παύλο του Ιωάννη ΑΜ:59984
(4) Οικονοµικού Μποµπότα Αλέξανδρο του Βασιλείου ΑΜ:59985
(5) Οικονοµικού Κορδή Νικόλαο του Ματθαίου ΑΜ:59986
(6) Οικονοµικού Πλαστάρα Γεώργιο του Λεωνίδα ΑΜ:59987
(7) Οικονοµικού Πέτση Αγαθή του Ευαγγέλου ΑΜ:59988
(8) Οικονοµικού Μερεσιώτη ∆ηµήτριο του Παναγιώτη ΑΜ:59989
(9) Οικονοµικού Μίγγο Αλέξανδρο του ∆ηµητρίου ΑΜ:59991
(10) Οικονοµικού Αλεξόπουλο Γεώργιο του Χρήστου ΑΜ:59992
(11) Οικονοµικού Μπάτσιο Βασίλειο του Αθανασίου ΑΜ:59993
(12) Οικονοµικού Ντούµο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου ΑΜ:59994
(13) Οικονοµικού Μαυριγκόπουλο Αναστάσιο του Ιωάννη ΑΜ:59995

Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς

Σωµάτων, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 23-10-2013,
ηµεροµηνία συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

…….

(26)  Υyεiονοµiκοú Λεονταpίτη Παναyioτα τοu Bαoiλείοu  ΑΜ:58173

(27)  Υyεiονοµiκοú Τoαπαpίδοu Αiκατεpίνη τοu Α0αναoίοu  ΑΜ:58175

(28)  Υyεiονοµiκοú Μαναooq Εuαyyελία τοu Γεopyίοu  ΑΜ:58177

(29)  Υyεiονοµiκοú Παπαyεopyίοu  Κoνoταντίνα  τοu  Κoνoταντίνοu
ΑΜ:58178
—  Υyεiονοµiκοú  Ελα¢póς  Υπηpεoίας  Τέ¢α  Σεµαoτq  τοu  Ηλία

ΑΜ:58179

 …

(3) Οικονοµικού ∆ηµοµάρκου Ειρήνη του Αθανασίου ΑΜ:62895
(4) Οικονοµικού Λαφαζανίδου Ευρώπη-Χαρούλα του Κωνσταντίνου ΑΜ:62896
(5) Οικονοµικού Ανδρεάδη Ελευθέριο του ΚωνσταντίνουΑΜ:62897
(6) Οικονοµικού Πανταζόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη ΑΜ:62898
(7) Οικονοµικού Σιδηροπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου ΑΜ:62899
(8) Οικονοµικού Κωστάµη Ευθύµιο του Βασιλείου ΑΜ:62900
(9) Οικονοµικού Σαµαρτζή Πηνελόπη του Χαραλάµπους ΑΜ:62901
(10) Οικονοµικού Τεντολούρη Κυριακή του Παύλου ΑΜ:62902
(11) Οικονοµικού Μαργωµένο Σπυρίδωνα του Αθανασίου ΑΜ:62903
(12) Οικονοµικού Χαρίτο Νικόλαο του ∆ηµητρίου ΑΜ:62904
(13) Οικονοµικού Καρέλη Παναγιώτα του Κυριάκου ΑΜ:62905
(14) Οικονοµικού Παπαδηµοπούλου Μαρία του Γεωργίου ΑΜ:62906
(15) Οικονοµικού Μαντζάνη Ιωάννα του ∆ηµητρίου ΑΜ:62907

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου