Το παρακάτω κείμενο (ως πρόταση τροπολογίας) εστάλη σε όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου) :
Eνόψει της επικειμένης ψηφίσεως του Κώδικα Δικηγόρων,επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου και κατόπιν εισαγωγής του, στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας και με δεδομένη την παραβίαση συνταγματικών εργασιακών δικαιωμάτων των Δικηγόρων, σε σχέση και με τις υπόλοιπες εργασιακές ομάδες (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν,3863/2010,3865/2010,4151/2013), κρινεται σκόπιμο να επανεξετασθεί η έναρξη ισχύος του άρθρου 47 , από την ημερομηνία ψηφίσεως του ανωτέρω κώδικα. Και αυτό, για να μην διαταραχθεί το υφιστάμενο καθεστώς των ήδη εργαζομένων Δικηγόρων, που λαμβάνουν από το δημόσιο ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό οραγνιμσό, σύνταξη.
Προτείνεται λοιπόν, στο άρθρο 47 η κατωτέρω τροπολογία :

“….1. Δικηγόροι, οι οποίοι ως άμεσα ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν απο το Δημόσιο ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό σύνταξη…..”
“…2. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου, δεν θα εφαρμόζεται για…..”

==============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου