Σε απάντηση του από 08/03/2013 ερωτήματος σας  και σχετικά με τις πράξεις αναπροσαρμογής που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Γ΄, υποπαρ. Γ1 περ. 31 & 32 του Ν.4093/2012, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3029/2002 (άρθρο 34 παρ. 18 Π.Δ. 169/2007) για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία από 01/01/2008 , το ποσό της σύνταξης αποτελείται από δύο τμήματα:

Ι. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31/12/2007, τμήμα σύνταξης του συντάξιμου μισθού όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 και με τον οποίο εμισθοδοτείτο ο στρατιωτικός κατά την έξοδο του από την υπηρεσία, επί των χιλιοστών όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Π.Δ. 169/2007.

ΙΙ. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία από 01/01/2008, τμήμα σύνταξης που καθορίζεται ως ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων εισφορών που έλαβε ο στρατιωτικός κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία αποχωρεί από την υπηρεσία, δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο στρατιωτικός εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

 Προκειμένου η ανωτέρω σύνταξη να αποτελεί συγκεκριμένο σύνολο προσδιορισθέντων χιλιοστών ώστε να είναι δυνατή σε μεταγενέστερο χρόνο η μεταβολή και στο δεύτερο τμήμα της (αύξηση ή μείωση λόγω μισθολογικών μεταβολών), προβλέφθηκε από το νομοθέτη με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.4002/2011 ο επανακαθοριμός της σύνταξης βάση των πραγματικών στοιχείων κατά την ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία.

 Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, σωστά αναπροσαρμόσθηκαν οι συντάξεις, χωρίς να μεταβληθούν τα χιλιοστά συνταξιοδότησης γιατί οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 προέκυψαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας εξόδου από την υπηρεσία. 

=========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment