Επιστολή του Υποναυάρχου ε,α,Δ.Αποστολάκη προς Προέδρους ΕΑΑΝ και Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ:

Αξιότιμε Κύριε Ναύαρχε και Αξιότιμε Κύριε Πλοίαρχε,

 

Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για ακόμη μία άδικη επίθεση κατά των Στρατιωτικών:

1. Eπειδή, στο άρθρο 1 παρ.1 του Ν.702/1977 Α΄ 268), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 29 παρ.1 του Ν.2721/1999 (Α΄ 112), προβλεπόταν ότι : <<Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών, οι οποίες αφορούν : α) το διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. β)…>>. Ακολούθησε ο Ν. 2944/2001 (Α΄ 222), το άρθρο 1 του οποίου αντικατέστησε την προπαρατεθείσα διάταξη ως εξής : <<Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που αφορούν : α) το διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων (πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, β) ..>>. Επίσης, με το άρθρο 3 του αυτού Νόμου προστέθηκε, μετά το άρθρο 5 του Ν. 702/1977, άρθρο υπ΄ αριθ. 5Α, στο οποίο ορίζεται ότι : <<Οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται επί των διαφορών των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δεν υπόκεινται σε έφεση. Εξαιρούνται και υπόκεινται σε έφεση οι διαφορές που αφορούν : α) το διορισμό ή την πρόσληψη ή τη μονιμοποίηση, τη μετάταξη, την επιλογή ή προαγωγή σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων (πολιτικών

και στρατιωτικών) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, β) το διορισμό ή τη μονιμοποίηση των στρατιωτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας, την αποστρατεία τους και την προαγωγή τους στους βαθμούς του Συνταγματάρχη και του Ταξιάρχου ή αντιστοίχους, γ) την εισαγωγή και οριστική απομάκρυνση μαθητών των παραγωγικών σχολών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος νόμου και τις μεταβολές της κατάστασης των έφεδρων αξιωματικών, δ) την εκλογή και γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση των λεκτόρων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημίων).>> Τέλος, στο άρθρο 10 παρ. 1 του αυτού Νόμου ορίζεται ότι: <<Οι διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5 και 8 του παρόντος καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις>>, ενώ στο άρθρο 13 προβλέπεται ότι: <<Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις>>, οι στρατιωτικοί των οποίων η αίτηση ακύρωσης απορρίπτετο από το Διοικητικό Εφετείο, είχαν το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγουν με Έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Δυστυχώς όμως το παραπάνω άρθρο 5Α  τροποποιήθηκε με το  άρθρο 47 παρ.3 Ν.3900/2010,ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2011.

“Αρθρο 5Α

***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β` 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”.

“Οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται επί των διαφορών των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ`, ε`, ια` και ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δεν υπόκεινται σε έφεση.

Εξαιρούνται και υπόκεινται σε έφεση οι διαφορές που αφορούν:

α) το διορισμό με διαδικασία μη υποκείμενη στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., τη μετάταξη, την προαγωγή σε βαθμό που χαρακτηρίζεται ανώτατος από διάταξη νόμου και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων (πολιτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

β) τη μονιμοποίηση και την απόταξη των στρατιωτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας,

γ) την εισαγωγή και οριστική απομάκρυνση των μαθητών των παραγωγικών σχολών της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,

δ) το διορισμό και την παύση των αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων και καθηγητών εφαρμογών της ανώτατης εκπαίδευσης, και

ε) την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.”

*** Το άρθρο 5Α,το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρ.3 Ν.2944/2001,ΦΕΚ Α 222 και αντικατασταθεί με την παρ.6 άρθρου 49 Ν.3659/2008,ΦΕΚ Α77,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ.3 Ν.3900/2010,ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2011.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 5Α του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στις υπ` αριθμ. 1094/2011, 2308/2011 αποφάσεις ΣΤΕ.

3. Ούτω, οι στρατιωτικοί και μόνο, όχι οι πολιτικοί και οι δικαστικοί, δεν έχουν δικαίωμα εφέσεως και έτσι σε περίπτωση που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την πρωτοβάθμια απόφαση δεν έχουν δικαίωμα σε δευτεροβάθμια προσφυγή δικαίωσης τους, κατά παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος, περί ισότητας, δικαστικής προστασίας κλπ., καθώς και της ΕΣΔΑ κλπ.


Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Λ. Αποστολάκης

Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α. – Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου