Η Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ασκείται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού, που έχει ως αποστολή:

α. Να μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονομικών επιτροπών και τραπεζών αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Να παρέχει εξωνοσοκομειακή ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ. Να παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού, να μεριμνά για την περίθαλψη των ασθενών και να επιβλέπει την πορεία των νοσηλευομένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

δ. Να παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή μετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας..

ε. Να προβαίνει στην εξέταση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων για να προσληφθούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και εκείνων που πρόκειται να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 19, του Ν.1339/1983 (Α-35)

στ. Να μελετά και να εισηγείται υγειονομικής φύσεως θέματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ζ. Να εισηγείται μέτρα και να συντονίζει την επάρκεια, την κατάρτιση και την επιμόρφωση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και να εφοδιάζει τις υγειονομικές μονάδες του Σώματος με τα απαραίτητα επιστημονικά ιατρικά όργανα, εργαλεία και λοιπά μέσα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η Διεύθυνση Υγειονομικού είναι αυτοτελής υπηρεσία , υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και διαρθρώνεται ως εξής :

α. Τμήμα Υγειονομικής περίθαλψης

β. Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου

γ. Κεντρικά Ιατρεία

δ. Περιφερειακά ιατρεία

ε. Οδοντιατρεία

στ. Αναρρωτήρια

ζ. Υγειονομικές Επιτροπές

η. Τράπεζες αίματος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας διακρίνεται ως εξής:

α. Επιστημονικό

β. Βοηθητικό Υγειονομικό

γ. Διοικητικό

Το επιστημονικό προσωπικό διακρίνεται σε κύριο, που ανήκει αποκλειστικά στην οργανική δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας και σε επικουρικό, που ανήκει σε άλλους κλάδους της διοίκησης ή προέρχεται από ιδιώτες.

Διοικητικά στελεχώνεται από Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες ή πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας.

==============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου