Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνω και στο σχέδιο νόμου «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαίας κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ζητά την αλλαγή στο συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών που κατετάγησαν τα έτη 1990-1992.

Στην οικεία αιτιολογική έκθεση, αναφέρει :

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ…

Η αλλαγή στο ασφαλιστικό των Ελλήνων στρατιωτικών, που θεσπίστηκε με την ψήφιση του N. 3865/2010, τον Ιούλιο του 2010, από τους Έλληνες βουλευτές, επεδίωκε να αυξήσει το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία, αλλά όμως μέσα από μία ομαλή χρονική μετάβαση, έτσι ώστε να μη δημιουργεί μεγάλες χρονικές διαφορές στο δικαίωμα λήψης της σύνταξης μεταξύ των στελεχών.

 Η αυθαίρετη όμως οριοθέτηση των ρυθμίσεων αυτών, έως 31-12-2014, δημιούργησε μια δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-7-1990 έως 31-12-1992, αποκόπτοντάς τους από το κύριο σώμα της κατηγορίας των παλαιών ασφαλισμένων, στην οποία μέχρι πρότινος ανήκαν και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν όσοι κατετάγησαν από 01-1-1984 έως 31-12-1992.


Κατόπιν των παραπάνω και επικαλούμενοι την αρχή της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, αλλά και την ανάγκη να υπάρξει μεταβατικό στάδιο ομαλής μετάπτωσης από το παλαιό ασφαλιστικό νομοθετικό πλαίσιο στο νέο, επιβάλλεται η αναίρεση της βίαιης προσαρμογής των ασφαλισμένων Ελλήνων στρατιωτικών που κατετάγησαν από 01-7-1990 έως 31-12-1992 και οι οποίοι χρεώνονται επιπλέον δέκα (10) έτη σε σχέση με τους συναδέλφους που κατετάγησαν λίγους μήνες νωρίτερα από αυτούς.
 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
«Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) καταργείται» και  «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 ΦΕΚ Α΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής:

 «Αυξάνονται, σταδιακά, από 01-1-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-1-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:


 Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2  έτη συντάξιμης υπηρεσίας – το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας,


– το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη 


-το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη 


-το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη


-το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη


– το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη 


-το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη.


 


Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας),
ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.


 


Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-1-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους
της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-1-1993 μέχρι 31-12-1995,
των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις
του άρθρου 59 του π.δ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment