ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σύμφωνα με το Ν. 3943/11 και την ΠΟΛ.1145/31.5.2012 οι κάτοικοι εξωτερικού (φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή), εφόσον δηλώνουν εισόδημα (πραγματικό η τεκμαρτό), από κάποια πηγή στην Ελλάδα και προς αποφυγή διπλής φορολόγησης, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να υποβάλουν τα εξής:

α. Εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό,

β. Εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι:
-δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή
-βεβαίωση από φορολογική αρχή της χώρας προέλευσης από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου.

Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα (με συγκεκριμμένο όριο εισοδήματος), καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Η νέα προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, μετά και τη νέα παράταση ορίστηκε η 28-6-2013.

Πληροφορίες και στοιχεία για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας καθώς και αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., παρέχονται από τη ΓΓΠΣ στην ιστοσελίδα:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου