Με την λήψη της τελευταίας πράξης αναπροσαρμογής της συντάξεώς μας, διαπιστώσαμε

πως ο επανακαθορισμός – επανυπολογισμός αυτής έλαβε χώρα (για λόγους «ευελιξίας»

της μηχανογραφικής εφαρμογής του Γ.Λ.Κ. ?) με την πρό του ν.3029/2002

μέθοδο υπολογισμού, δλδ από τον προβλεπόμενο τρόπο υπολογισμού σε δύο περιόδους,

η πρώτη έως 13/12/2007 και η δεύτερη από 1/1/2008 και μετά, σε μία μόνο.
Φαινομενικά το αποτέλεσμα ίσως να ήταν ωφέλιμο για τον συνταξιούχο όμως με μια πιο λεπτομερή εξέταση

του θέματος ,ανέκυψαν οι παρακάτω προβληματισμοί και εν κατακλείδι λάθος “χειρισμοί” του Γ.Λ.Κ.:

-Η πράξη αναπροσαρμογής της σύνταξης θα έπρεπε να αναγράφει αναλυτικά τα ποσά που προκύπτουν

και συνυπολογίζονται και από τους δύο τύπους υπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών (έως 31-12-2007

και από 1-1-2008 έως την ημέρα απονομής της συντάξεως), όπως η αρχική συνταξιοδοτική πράξη

-Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή ο 2ος τύπος παραμένει σταθερός, γιατί περιλαμβάνει σταθερές ασφαλιστέες αποδοχές που είχαν καταβληθεί μετά την 1-1-2008 έως την αποστρατεία του συνταξιούχου, δια των μηνών ασφάλισης και μόνο ο πρώτος τύπος θα έπρεπε να μεταβληθεί ως προς τα νέα ποσά (Β.Μ.+ΕΧΥ+Ε.Ε..Σ+Αναλογούν Επίδομα 176€).

 

 

Συγκεκριμένα, το ΤΜΗΜΑ Ι της σύνταξης (στην Συνταξιοδοτική Πράξη) αλλάζει λόγω του νέου μισθολογίου, αλλά το ΤΜΗΜΑ ΙΙ αλλάζει ελάχιστα γιατί εξαρτάται μόνο από το Μέσο Όρο 5ετίας (ο οποίος είναι ίδιος από 1-1-2008 έως 31-7-2012).Τα Επαναπροσδιορισθέντα Χιλιοστά στη σύνταξη για το ΓΛΚ ,είναι το κλάσμα: : Σύνταξη (ΤΜΗΜΑ Ι) + (Τμήμα ΙΙ) / Συντάξιμος Μισθός

Με το νέο μισθολόγιο, στο ανωτέρω κλάσμα, μειώνεται ο παρονομαστής και το ΤΜΗΜΑ Ι του αριθμητή (αλλά το ΤΜΗΜΑ ΙΙ μένει ίδιο), δηλαδή η νέα σύνταξη δεν είναι ανάλογη με την παλιά και τα Χιλιοστά πρέπει να αυξηθούν.

Έχουμε δηλαδή Χιλιοστά = (α+β)/γ όπου μειώνεται το α και το γ, ενώ το β παραμένει σταθερό, οπότε το κλάσμα ΑΥΞΑΝΕΙ.

 -Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, εάν ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής της συντάξεως γινόταν με τους δύο προβλεπόμενους τρόπους από την ισχυουσα νομοθεσία, τότε όλοι οι απόστρατοι συνταξιούχοι θα διαπίστωναν μικρότερη μείωση στις συντάξιμες αποδοχές τους (μικρή μεν , ανάλογα την περίπτωση, αλλά πάντως απόκλιση που θα απεδείκνυε πως η αναπροσαρμογή που έγινε, υπολογίζει μειωμένες τις νέες αποδοχές).
– Αριθμητικά το λάθος κυμαίνεται από 0,5έως2% (αυξάνεται όσο περισσότερα έτη έχετε μετά το 2007), δηλαδή κυμαίνεται από 10 έως 30 € και φυσικά θα πρέπει να επιστραφεί και το ποσό που λανθασμένα κρατήθηκε αναδρομικά από τις 1-8-2012 (8 μήνες μέχρι και το Μάρτιο επί το ποσό που αναλογεί στον καθένα.

Επίσης εάν στο μέλλον μειωθεί περαιτέρω ο Συντάξιμος Μισθός (πχ. εξίσωση με το μισθό του διοικητικού βαθμού), τότε ο ακολουθούμενος από το ΓΛΚ λανθασμένος τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση της δικαιούμενης Βασικής Σύνταξης (από 0,5~2% το λάθος θα αυξηθεί σε 1~3%)
Γ.Αντωνιάδης

Υ.Γ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συναδέλφους που μας προβλημάτισαν και μας βοήθησαν στην ολοκλήρωση και καταγραφή των ανωτέρω θέσεων.

Leave a Comment