του συναδέλφου Κώστα Λιναρδάτου, Σχη  ε.α

 

Με αφορμή το γεγονός ότι:

Για πρώτη φορά αξιωματικοί του μικτού κλιμακίου οικονομικής επιθεώρησης του ΥΠΕΘΑ (2 αξιωματικοί του Ελεγκτικού Σώματος του ΣΞ και αντίστοιχοι 1 του ΠΝ και 1 της ΠΑ) έλαβαν εντολή, το 2012, να διενεργήσουν σε βάθος οικονομικό έλεγχο στο ΜΤΣ και όχι απλά μια ειδική επιθεώρηση.

Οι επιθεωρητές – ελεγκτές εκτέλεσαν τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία αποδέχεται και η χώρα μας ως τα πληρέστερα και καταλληλότερα ελεγκτικά εργαλεία (οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί του Ελεγκτικού Σώματος του ΣΞ έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών και γνωρίζουν τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων), με συνέπεια την καθολική διαχειριστική αξιολόγηση του Ταμείου.


Τι ισχύει σήμερα:

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ μέσω του ΓΕΣ, διενεργούνται μόνο ¨ειδικές οικονομικές επιθεωρήσεις¨ από τους αξιωματικούς του Ελεγκτικού Σώματος , κατόπιν εντολής του εκάστοτε Υπουργού. Αυτό σημαίνει ότι το ΜΤΣ, όπως και τα λοιπά ΝΠΔΔ, ελέγχονται μόνο όταν αποφασίσει ο εκάστοτε Υπουργός και μάλιστα στους τομείς που θα καθορίσει αυτός (ειδική επιθεώρηση). Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος (π.χ. κάθε χρόνο) των ΝΠΔΔ και κυρίως δεν ελέγχονται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους ή τουλάχιστον κατά την κρίση των ελεγκτών.

Ενώ, αντίθετα, στις μονάδες και υπηρεσίες του ΓΕΣ, διενεργείται Τακτική Οικονομική Επιθεώρηση από τους αξιωματικούς του Ελεγκτικού Σώματος, δηλαδή γίνεται αυτεπάγγελτα περιοδικός έλεγχος ( κάθε 1 ή 2 χρόνια , ανάλογα με τη βαρύτητα της ελεγχόμενης περιοχής) και μάλιστα σε ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών – διαχειριστικών δραστηριοτήτων και όχι μόνο σε συγκεκριμένους, καθ΄υπόδειξη, τομείς. Αυτό βέβαια δεν στερεί το δικαίωμα στον εκάστοτε κο ΥΠΕΘΑ ή κο Αρχηγό να διατάσουν, κατά την κρίση τους, ειδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, οι οποίες όμως είναι επιπλέον των υποχρεωτικών τακτικών.

Επίσης οι μερισματούχοι, δηλαδή η αντίστοιχη γενική συνέλευση των μετόχων, δεν λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε εκθέσεων επιθεωρήσεων και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της περιουσία στην οποία συμμετέχουν.

Επειδή:

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΜΤΣ αποφασίζουν για τη διαχείριση της περιουσίας, στην οποία συμμετέχουν οι μερισματούχοι – μέτοχοι,

Θα πρέπει:

Να εξηγούν και να αποδεικνύουν, μέσω των εκθέσεων του ελεγκτικού μηχανισμού, τόσο στην Πολιτεία όσο και στους Μετόχους, τον ορθό τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης των εισφορών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.  

Προτάσεις για εξέταση και συζήτηση προκειμένου να τροποποιηθεί το ισχύον νομικό καθεστώς :

1.         Οι μέτοχοι του ΜΤΣ να λαμβάνουν γνώση για οποιοδήποτε θέμα συζητείται στο ΔΣ, καθώς και των πρακτικών κάθε συνεδρίασης.

2.         Να θεσπιστεί η διενέργεια ετήσιας Τακτικής Οικονομικής Επιθεώρησης, από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, η οποία να υλοποιείται με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται στη γενική συνέλευση των μετόχων ή τουλάχιστον να επιδίδονται σε οποιονδήποτε μέτοχο επιθυμεί να λάβει γνώση.

3.         Να ανατίθεται η διενέργεια εξωτερικού ελέγχου σε ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, ανεξάρτητα από τους ελέγχους που διενεργεί το ΥΠΕΘΑ ( οι οποίοι ίσως καλύπτουν νομικά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς μετόχους, αλλά όχι απαραίτητα και τους εν αποστρατεία μετόχους).

Ο εξωτερικός έλεγχος να είναι ετήσιος και να αφορά στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων. Να λαμβάνει τυχόν οδηγίες, να αναφέρεται και να υποβάλει τις εκθέσεις ελέγχου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε ένα Ελεγκτικό Συμβούλιο Μετόχων, και όχι στο ΔΣ του Ταμείου.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο των Μετόχων θα πρέπει να εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων που εκπροσωπεί (είτε του συνόλου, είτε των αποστράτων) και να κοινοποιεί σε αυτούς τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Το κόστος θα βαρύνει το Ταμείο, δηλαδή τους μετόχους του, επ΄ωφελεία των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου