“….Οι συνταξιούχοι για τους οποίους γίνεται λόγος πάρα πάνω, υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία, ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος αν οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Παράλειψη υποβολής της δήλωσης έχει σαν συνέπεια τον κατα¬λογισμό σε βάρος τους του ποσού των συντάξεων που έλαβαν κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας τους ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολούνταν και πρόστιμο επί του ποσού που καταλογίζεται ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
Οι πάρα πάνω περιορισμοί δεν έχουν εφαρμογή: α) στον επιζώντα σύζυγο β) στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστο παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας και
ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το νόμο 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.Οι πάρα πάνω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν από τη δημοσίευση του νόμου, (15-7-2010) και μετά.Για όσους συνταξιούχους έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται, οι πάρα πάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από 1¬1-2013.
Οι πάρα πάνω ρυθμίσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχολούνται.
Κίνητρα παραμονής στην εργασία
Ο νέος ασφαλιστικός νόμος, σε συνέχεια των όσων έχουν θεσπιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (νόμος Πετραλιά), για την παρακίνηση των ασφαλισμένων να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο, καθιερώνει ορισμένα κίνητρα…..”

 

Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ.

=======================================================


Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment