…..Ι V . Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ηλικίας μεγαλύτερης του 55ου έτους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων προβλέπεται συνέχιση της συνταξιοδότησης, με περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Επομένως, για το έτος 2010, και μέχρι την αναπροσαρμογή του η.α.ε., το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξης ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.981,80 Ευρώ (60 33.03 אָ )
περικόπτεται (ολόκληρο και όχι ποσοστό αυτού).
Για τον καθορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου, ως προς το είδος των συντάξεων που λαμβάνονται
υπόψη, ισχύουν οι διευκρινήσεις της προηγούμενης παραγράφου.
Το όριο του 60πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια,
για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν
έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.….

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδω.
..καθως και ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1408/71 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 14ης Ιουνίου 1971περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, εδω.

 

=========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου