alt

 

altΗ πρώτη ολοκληρωμένη και κυρίως κατανοητή άποψη για το τι σημαίνει PSI για τα Μετοχικά Ταμεία παρουσίαζεται από την ΑΝΕΑΕΔ.Κανείς δεν ανέμενε ότι τα νέα θα ήταν ευχάριστα.Το πόσο δυσάρεστα όμως είναι προκύπτει από τη μελέτη που έκανε το μέλος της ΑΝΕΑΕΔ Π. Ασπροδίνης με την συνδρομή και του Ι. Αντωνιάδη.

ΟΛΗ Η ΜΕΛΕΤΗ

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις από την εφαρμογή του PSI, η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. πιστή στη δέσμευσή της για αντικειμενική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών της και των υπολοίπων συναδέλφων, θα προβεί παρακάτω σε μία κατά το δυνατόν συνοπτική, απλουστευμένη και κατανοητή παρουσίαση, επί των δεδομένων, των άμεσων αποτελεσμάτων στα οικονομικά μεγέθη των Μετοχικών μας Ταμείων, και των εκτιμώμενων επακόλουθων.

Επειδή τα στοιχεία που παραθέτουμε βασίζονται σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν με «δημοσιογραφικό» τρόπο και όχι με επίσημη ενημέρωση, που όφειλε να κάνει η Πολιτεία σε σταθερή και διαρκή βάση, μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και του σεβασμού του πολίτη και δεν έκανε, εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε τις σχετικές επιφυλάξεις, ως προς τις αποκλίσεις των στοιχείων.

Όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα ΝΠΔΔ (άρα τα Μετοχικά μας Ταμεία και οι Ενώσεις Αποστράτων), κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους δημιουργούν χρηματικά διαθέσιμα.

Δηλαδή ποσά τα οποία δεν έχουν άμεση ανάγκη για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτά τα χρηματικά διαθέσιμα, υποχρεούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να τα καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ποσά αυτά συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ. Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαι- ρέτου στους συμμετέχοντες σ’αυτό φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και τα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ως προς τη νομική του ερμηνεία, αναφορικά με τις δυνατότητες άσκησης ένδικων μέσων κατά της ΤτΕ, από τα ως άνω ΝΠΔΔ και ΑΦ ή τους δικαιούχους αυτών. Παράλληλα, η ΤτΕ, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες – απαιτήσεις ρευστότητας των ανωτέρω φορέων, διατηρεί ένα ποσοστό (συνήθως μικρότερο του 10%) ως ταμειακά διαθέσιμα. Μέσα στο ως άνω νομικό πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω φορείς να χρησιμοποιούν ποσοστό περί το 20%, εκ των συνολικών ποσών που έχουν κατατεθεί στην ΤτΕ, προκειμένου προβούν σε αυτόνομες και κατά την κρίση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, επενδύσεις σε ακίνητα ή κινητές αξίες συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου.

Με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με την παράγραφο 11γ του άρθρου 15 του Νόμου 2469 του 1997, η ΤτΕ επενδύει τα χρήματα του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτές τις κινητές αξίες, τις προμηθεύεται η ΤτΕ, τόσο από την πρωτογενή, όσο και από την δευτερογενή αγορά, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι καθαρές πρόσοδοι κατανέμονται στους δικαι- ούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. Παράλληλα, με Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. για τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της. Το σύνολο των τίτλων αυτού του Κεφαλαίου συμμετείχαν στο PSI.

Δηλαδή και χωρίς να αναφερθούμε σε περισσότερα, από το 2010, όταν ο πρω θυπουργός της χώρας και ο τότε Υπουργός Οικονομικών περιδιάβαιναν την υφήλιο διαλαλώντας τον Τιτανικό της Ελλάδας και την διαφθορά της, η ΤτΕ αγόραζε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι ήταν δεδομένο πως θα «κουρευτούν». Και το χειρότερο (υπό διερεύνηση), υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, να «ξεφόρτωνε» κάποιους από τα υπό «κούρεμα» ομόλογα που κατείχαν, με τα δικά μας χρήματα, μέχρι και την τελευταία στιγμή προ του κουρέματος!

Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το PSI περιλαμβάνει δύο (2) κύριες φάσεις:
•  Η πρώτη αφορά στο λεγόμενο «κούρεμα», δηλαδή στην απομείωση της αξίας των τίτλων σε ποσοστό που, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να φτάσει την τάξη του 55%.
  •Η δεύτερη αφορά στην ανταλλαγή των παλαιών (κουρεμένων) τίτλων, με νέα ο- μόλογα μέχρι 20ετούς διάρκειας και αξίας μειωμένης κατά το ως άνω ποσοστό. Αυτά δε τα νέα ομόλογα, αν πωληθούν σήμερα χάνουν εκ νέου μια επιπρόσθετη αξία της τάξης του 45%. 
Επικεντρωνόμενοι τώρα στα Μετοχικά μας Ταμεία, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτά συμμετέχουν στο Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., δια των διακριτών «Ειδικών Λογαριασμών» του καθενός. Δηλαδή: των Λογαριασμών μερισμάτων και ΒΟΕΑ, των Λογαριασμών ΕΛΟΑ, των ΕΚΟΕΜ, ΝΙΜΤΣ, ΝΙΙΝ (ΝΝΑ) και βέβαια ΑΟΟΑ και ΝΠΔΔ Ενώ- σεις Αποστράτων, που επίσης μας αφορούν. Ο κάθε ένας από αυτούς τους λογαριασμούς «κουρεύτηκε», ανάλογα με το ποσό που συμμετείχε στο Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.

Οι ποσοστιαίες συνολικές απώλειες των Μετοχικών μας Ταμείων ανά φάση του PSI, φέρονται να είναι της τάξης του 50% από το «κούρεμα». Στην περίπτωση δε που κάποιο Ταμείο επιθυμήσει να ρευστοποιήσει τα νέα ομόλογα, για να καλύψει ταμειακές ανάγκες προς κάλυψη των υποχρεώσεων του, θα υποστεί εκ νέου απώλειες της τάξης 45%. Δηλαδή, μία συνολική απομείωση των αξιών του, σε σχέση με τα αρχικά αποθεματικά του, της τάξης του 70%! Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται προσεγγιστικά οι απώλειες όλων των Μ.Τ. και Λογαριασμών,
alt

alt

alt

Ο μεγάλος χαμένος βέβαια είναι το ΜΤΝ που καταγράφει συνολικές απώλειες της τάξης των 76 εκατομμυρίων €, ενώ οι συνολικές απώλειες και των τριών Ταμείων ανέρχονται στο ύψος περί τα 185 εκατομμύρια €. Το «ευτυχές» οξύμωρο είναι ότι το ΜΤΣ, έχασε τα λιγότερα αναλογικά, λόγω κακοδιαχείρισης! Το εξοργιστικό που προκύ- πτει, είναι ότι το ελληνικό Δημόσιο διέγραψε μονομερώς δια της ΤτΕ χρέος του προς τα Μ.Τ., ενώ παράλληλα απαιτεί από το ΜΤΣ την πλήρη εξόφληση του χρέους του, με μία δήθεν ρύθμιση, η οποία διαφημίστηκε ως διάσωση.
Το κοινό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί σήμερα και για τα τρία Μ.Τ. και ΕΚΟΕΜ, περιγράφεται επιγραμματικά, όπως παρακάτω:
  •Τα εναπομείναντα αποθεματικά των Μ.Τ. και ΕΚΟΕΜ στην ΤτΕ, δεν είναι πρακτικά δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, διότι μία τέτοια χρήση θα σημάνει εκ νέου «κούρεμα» της τάξης του 45%, όπως προαναφέρθηκε.
•  Οι κοινωνικοί πόροι απομειώνονται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, ακολουθώντας τους ρυθμούς μείωσης του λειτουργικού προϋπολογισμού των Επιτελείων.
•  Τα ΜΤΣ και ΜΤΝ παρουσιάζουν ελλειμματικές χρήσεις, αναφορικά με την παροχή μερισμάτων και ΒΟΕΑ, τις οποίες κάλυπταν μέχρι τώρα από τα αποθεματικά στην ΤτΕ (ΜΤΝ), ενώ το ΜΤΣ με την γνωστή διαδικασία των δανείων και την αναβολή πληρωμών ΒΟΕΑ. Το ΜΤΑ από το 2013 θα καταγράφει και αυτό σημα- ντικά ελλέιμματα.
•  Στους Λογαριασμούς ΕΛΟΑ (εφάπαξ), τυχόν αντίστοιχα ελλείμματα καλύπτονταν επίσης από τα αποθεματικά, όπως και στα ΕΚΟΕΜ 
Την 5-3-2012 και ενώ το PSI, βρισκόταν σε εξέλιξη με προαποφασισμένα τα αποτελέσματα που προαναφέραμε, διασταυρωμένες πληροφορίες φέρουν τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη, να ζητάει με επίσημη επιστολή του από τον ΥΠ.ΕΘ.Α. να τον ενημερώσει για το τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, ώστε τα Μετοχικά Ταμεία να μειώσουν τα ετήσια ελλείμματά τους, τα οποία επιβαρύνουν το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. Άλλες δε πληροφορίες θέλουν τον ΥΠ.ΕΘ.Α. να έχει ζητήσει ισοσκελισμό των Προϋπολογισμών των Μ.Τ. και ΕΚΟΕΜ, εντός του 2012. 
Οι ως άνω εξελίξεις, φαίνεται πως οδηγούν όλα τα Μ.Τ. σε ένα κοινό μονόδρομο. Σε πρώτη φάση, της δεδουλευμένης καταβολής μερισμάτων, της μείωσης παροχών (πχ βοήθημα θανάτου), της αναστολής έγκρισης δανείων και στη συνέχεια, σε πολύ σύντομο χρόνο, νέας μείωσης των μερισμάτων σε ποσοστά της τάξης του 25% -30%. 
Ειδικότερα για το ΜΤΣ, φαίνεται ορατός ο κίνδυνος καθυστέρησης καταβολής του μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ, ενώ αν δε υπάρξει νέα δανειοδότηση, αντίστοιχος και σοβαρότερος κίνδυνος υπάρχει για μερίσματα και ΒΟΕΑ. Αναφορικά με την καταβολή εφάπαξ και των τριών Ταμείων, δε φαίνεται επί του παρόντος πρόβλημα μη καταβολής, πέραν κά- ποιων επιπροσθέτων καθυστερήσεων, ώστε να ταυτιστούν ταμειακά τα έσοδα με τα έξοδα. Ένα άλλο μέτρο που συζητείται έντονα, είναι η αλλαγή υπολογισμού της κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ από τους απόστρατους σε πρώτη φάση, (από ποσοστό επί του μερίσματος, σε σταθερό ποσό), ώστε να μη μειωθούν τα έσοδα των Ταμείων, λόγω της επικείμενης μείωσης των μερισμάτων.

Ένα άλλο ζήτημα που κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε, είναι αυτό των δηλώσεων διαφόρων κυβερνητικών παραγόντων, ότι δήθεν οι απώλειες που προκλήθηκαν από το PSI στα «Ασφαλιστικά Ταμεία», θα ισοσκελισθούν από διαθέσεις σε αυτά χρημάτων που θα προέλθουν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Επί του συ- γκεκριμένου, να μας επιτραπεί να διατηρούμε τις εντονότατες επιφυλάξεις μας, διότι κατ’ αρχήν, διερωτώμεθα τι θα πρωτοκαλύψουν αυτές οι πωλήσεις, όταν είναι γνωστό σε όλους μας ότι αυτές έχουν ήδη κοστολογηθεί και επανακοστολογηθεί, προοριζόμε- νες για την κάλυψη του Δημόσιου χρέους. Θα θυμίσουμε δε και σχετική απάντηση του κ. Βενιζέλου (Φ900α/3704/11681 από 24-3-2011) σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, στην οποία είπε ότι είχε κινηθεί διαδικασία για την επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου για την καταγραφή και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ και των υπό αυτό εποπτευόμενων φορέων (άρα και των Μ.Τ.). Ο σύμβουλος δε αυτός θα υπέβαλε προτάσεις για την αξιοποίηση των μη στρατιωτικής χρήσης ακινήτων. Τι αξιοποίηση εννοούσε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τότε ΥΠΕΘΑ, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Υπάρχει βέβαια πάντα η πιθανότητα, η περιουσία που θα καλύψει τις απώλειες του PSI, να είναι η περιουσία των ίδιων των Ταμείων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θεω- ρούμε πως σε περίοδο άκρατης ύφεσης, οι πωλήσεις ακινήτων είναι ξεπούλημα σε τιμές εξευτελιστικές.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι σήμερα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα δεδο- μένα που καταγράφηκαν παραπάνω, και τα τρία Ταμεία αντιμετωπίζουν το ίδιο ακριβώς πρωτογενές πρόβλημα. Δηλαδή, τα έσοδά τους δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώ- σεις τους προς τους μετοχομερισματούχους και δεν έχουν επί της ουσίας αποθεματικά για να καλύψουν τις ετήσιες ζημίες ή ελλείμματα. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την «οδηγία εντολή» των, αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και υπουργού Εθνικής Άμυ- νας, για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, χωρίς ύπαρξη νέων πόρων, ο μονόδρομος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η μείωση όλων των παροχών.
Ιδιαίτερα όμως για το ΜΤΣ, το θέμα είναι ακόμη σοβαρότερο, αν, μεταξύ άλλων, λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω, επίσης αναμφισβήτητα δεδομένα:
•  Η «ρύθμιση» του χρέους του ΜΤΣ προς το ΥΠ.ΟΙΚ. προβλέπει περαιτέρω απο- μειώσεις των προς διανομή εσόδων του, οι οποίες ξεκινάνε από τα 5 εκ ευρώ για τα πρώτα χρόνια, συνεχίζουν με μία κλιμακούμενη αύξηση ανά πενταετία και καταλήγουν στο μισό του εναπομείναντος υπολοίπου χρέους για τα τελευταία.
•  Μέχρι σήμερα, οι καταβολές μερισμάτων καλύπτονταν με νέα δάνεια από το ΥΠ.ΟΙΚ. Τι θα γίνει τώρα όμως με την εντολή των υπουργών για περιστολή του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, ή την επιβολή ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του Ταμείου; Θα συνεχίσει η «ταμειακή διευκόλυνση», η οποία θα επιβαρύνει σε σημείο αδιέξοδης ασφυξίας τα προς διανομή έσοδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ρύθμισης, ή θα σταματήσει με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την άμεση δυνατότητα του Ταμείου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του;
• Παράλληλα, το ΜΤΣ έχει σοβαρά χρέη προς το ΕΚΟΕΜΣ. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που πυροδοτεί δύο νέες διαστάσεις προβλημάτων:
o Την ταμειακή ασφυξία του ΕΚΟΕΜΣ, η οποία ήδη οδήγησε στην ελεγχόμενη από πλευράς νομιμότητας μείωση του μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ και σε συνδυασμό με το κούρεμα των αποθεματικών του Λογαριασμού αυτού στην ΤτΕ, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα τεθεί θέμα ακόμη και αναστολής καταβολής αυτού του μερίσματος άμεσα.
o Αν το ΜΤΣ αποφασίσει να «ρυθμίσει» την επιστροφή αυτών των χρημά- των προς το ΕΚΟΕΜΣ, απομειώνονται ακόμη περισσότερο τα προς διανο- μη μερισμάτων και ΒΟΕΑ έσοδά του.

• Επιπρόσθετα, το ΜΤΣ έχει συσσωρευμένες υπερημερίες (χρέη) προς τους δι- καιούχους ΒΟΕΑ. Πως αυτά θα καταβληθούν, σε συνδυασμό με τις καθημερινές νέες ωριμάνσεις και σε συνάρτηση με τον κυκεώνα των παραπάνω ασφυκτικών οικονομικών του δεδομένων;
Όλα τα παραπάνω, περιγράφουν μία κατάσταση οικονομικού αδιεξόδου για το ΜΤΣ, με ταυτόχρονη δυναμική περιδίνηση ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Μία κατάσταση ή ο- ποία βεβαίως και προδιαγεγραμμένη ήταν και γνωστή στους πάντες. Μία κατάσταση για την οποία δεν έλαβε κανείς, κανένα μέτρο, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες, εκκλή- σεις και παραστάσεις της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

Αντ’ αυτού, τεχνηέντως και παραπλανητικά προς του συναδέλφους του Στρατού Ξηράς, διοχετεύονταν τα γνωστά σενάρια της δήθεν λύσης του προβλήματος του ΜΤΣ, μέσω της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων ή αφού δεν έπιανε αυτό της περίφημης ενοποίησης των κοινωνικών πόρων. Σενάρια, τα οποία δυστυχώς υιοθέτησαν και φο- ρείς που εκπροσωπούν μόνο τους συναδέλφους του Σ.Ξ, οι οποίοι είτε παραπλανήθη- καν, είτε συμμετείχαν, παρότι γνώριζαν ότι δεν λέγεται η αλήθεια, κάνοντάς τους συ- νάδελφους εν ενεργεία και αποστράτους, όχι δυναμικούς διεκδικητές των δίκαιων δικαιωμάτων τους, αλλά επαίτες του κατοστάρικου, μπροστά στο υποκριτικό δίλημμα «κατοστάρικο ή τίποτα». Διότι είναι εμφανές ψεύδος, όταν τόσο το ΔΣ του ΜΤΣ, στο πρακτικό με αριθμ 13/5 της 16-11-2011, όσο και η ΑΚίΣ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, αναφέρουν ότι δήθεν τα οφέλη του ΜΤΣ από την ενοποίηση των «κοινωνικών πόρων, θα είναι της τάξης των 32 εκ. ευρώ. Παράλληλα, η ΕΑΑΣ, με περιοδείες του προέδρου της προπαγανδίζει το σενάριο αυτό, ξεσηκώνοντας τους συναδέλφους του Σ.Ξ. κατά των συναδέλφων των άλλων δύο Κλάδων. Πρόκειται περί ασύστολου ψεύδους και πα- ραπλάνησης και προκαλούμε ανοιχτά τον οποιονδήποτε να το αποδείξει. Παραπλάνηση την οποία είχε καταγγείλει η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. στο από 20-12-2011 Δελτίο Τύπου της, τονίζοντας μάλιστα πως αν δεν συμπεριληφθούν οι αστυνομικοί (τους οποίους πολλοί εκ του ΣΞ θέλουν εκτός ΜΤΣ), η κατανομή των ενοποιημένων πόρων, επιφυλάσσει μεγαλύτερες εκπλήξεις για το ΜΤΣ. Θα προσέφεραν πραγματικά χρήσιμο έργο οι συνάδελ- φοι που ρίχνουν νερό στο μύλο του «διαίρει και βασίλευε», αν συμπαρατάσσονταν με την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. για να πιέσουν μαζί μας να απαντηθεί από το ΓΕΣ η Επιστολή ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 247/2011 από 18-6-2011, στην οποία ζητούσαμε να μας δο- θούν αναλυτικά στοιχεία για τις αποδόσεις των κρατήσεων υπέρ ΜΤΣ από μεγάλες προμήθειες του Σ.Ξ., καθόσον υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιες δεν έχουν αποδοθεί, παρότι ενταλματοποιήθηκαν. Βέβαια το ΓΕΣ δεν έχει απαντήσει ακόμη και το ΜΤΣ …δεν γνωρίζει.

Οι εκπεφρασμένες πάγιες θέσεις της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ από ιδρύσεώς της, αναφορικά με το θέμα της συνένωσης των Μ.Τ. ήταν και είναι:
•  Άμεση εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου και των τριών Μετοχικών Ταμείων,
•  Ουσιαστική εξυγίανση και ανάπτυξη και των τριών Μετοχικών Ταμείων,
•Διοικητική συνένωση, και τέλος
•  Πλήρης συνένωση με ίδιες υποχρεώσεις και επί τα βελτίω δικαιώματα για όλους. 
Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, τροφοδοτούνται εκ νέου υπόγεια σενάρια δήθεν σωτηρίας του ΜΤΣ, με σωτήρες τα αναιμικά ΜΤΝ και ΜΤΑ. Ένα νέο σενάριο παραπλάνησης των συναδέλφων του Σ.Ξ., τους οποίους οι ενορχηστρωτές και οι υπαίτιοι της κατάρρευσης του ΜΤΣ, θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν ως ομάδα πίεσης, για να τελειώσουν δια παντός όλο το Μετοχικό προνοιακό σύστημα των στρατιωτικών και να υφαρπάξουν την περιουσία του. 
Προκαλούμε εκ νέου τον οποιονδήποτε να μας αποδείξει, πως (ειδικά με τα σημερινά δεδομένα που αναλύθηκαν παραπάνω) μία συνένωση των Ταμείων, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων και ΒΟΕΑ, τόσο στους συναδέλφους του Σ.Ξ., όσο βέβαια και στους συναδέλφους του Π.Ν. και της Π.Α. 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους του Σ.Ξ. να απομονώσουν όλους όσους προσπαθούν να τους παραπλανήσουν και να αναγνωρίσουν τους πραγματικούς αντιπάλους τους, οι οποίοι σίγουρα δεν είναι οι συνάδελφοι του Π.Ν. και της Π.Α. 
Τέλος, οφείλουμε να καταγράψουμε τον ιδιαίτερα ύποπτο εφησυχασμό και των Διοικητικών Συμβουλίων των Μ.Τ. και των ηγεσιών των Επιτελείων, που ενώ γνώριζαν την υφαρπαγή δεν έπραξαν οτιδήποτε για να διαφυλάξουν την περιουσία τη δική τους και των συναδέλφων τους. Και εάν ακόμη τους καλύπτει η μνημονιακή νομοθεσία, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι συνάδελφοι τους θεωρούν συμμέτοχους στην κλοπή που συντελέστηκε και ως τέτοιοι θα αντιμετωπίζονται. Εξόφθαλμο παράδειγμα συμμετοχής στη κλοπή εί- ναι η απόφαση των μελών του Δ.Σ. του ΜΤΝ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ, που ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της συμμετοχής του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ΜΤΝ στο PSI. Έτσι ακολούθησαν πειθήνια την κυβερνητική γραμμή, ξεπουλώντας τους συναδέλφους. Αλήθεια δεν όφειλαν να εξετάσουν κάθε δυνατή διέξοδο, εξαντλώντας τις δυνατότητες της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας; Τι προτίθενται να πράξουν τώρα ως θεσμικοί φορείς και έχοντες έννομο συμφέρον;

Καλούμε όλους τους απόστρατους συναδέλφους να διεκδικήσουμε με ότι μέσο μας παρέχουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι, την αξιοπρέπειά μας.
Δεν είμαστε κοινωνικοί επαίτες.

Οι εκλογές λέγεται πως είναι κοντά. Αυτή τη φορά, ας μην ξεχάσουμε και αυτούς που μας προσέβαλαν και μας απαξίωσαν, αλλά και αυτούς που νομίζουν πως μας έχουν στο τσεπάκι τους και θα μας ξεγελάσουν, ενώ διακρίνονται για την πλήρη απραξία τους, υποτασσόμενοι στις μνημονιακές εντολές ξεπουλήματος της πατρίδας μας και των πολιτών της.

Από το OnAlert.gr

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου