Άρθρο του Μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας

κ.Ιωάννη Αντωνιάδη


Μετά τη συναποδοχή του περιβόητου κουρέματος (PSI) από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,έρχονται οι Διοικήσεις και τα Δ.Σ. των Ασφαλιστικών φορέων, να λάβουν θετική ή αρνητική θέση, ως προς την αποδοχή του κουρέματος των ομολόγων του Δημοσίου, που βρίσκονται στην κατοχή τους. Ήδη βέβαια και διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, θα έχετε ενημερωθεί πως Θετικά ανταποκρίθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια επτά ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταμείο του ΙΚΑ, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, (ΟΠΑΔ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και της ΑΕΔΑΚ στην απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53%, στα πλαίσια του PSI. Αντίθετα, δεν αποδέχονται το “κούρεμα” των ομολόγων τους, πέντε Ταμεία (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο ασφαλίζονται νομικοί, υγειονομικοί κ.λ.π., το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

Αναμένουμε λοιπόν και τη θέση που θα πάρουν τα Δ.Σ. των Μετοχικών μας Ταμείων. Αυτη βέβαια είναι η μία διασταση του προβλήματος. Η δεύτερη όμως και η πιο προβληματική, εστιάζεται στο γεγονός πως η Τράπεζα της Ελλάδας, διαχειρίζεται τα κατατεθειμένα σε αυτήν διαθέσιμα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων στο πλαίσιο των διατάξεων των  ν.1611/ 1950 2216/1994 (άρθρο 3) και 2469/1997. Τα διαθέσιμα αυτά συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων, η δε Τράπεζα της Ελλάδος επενδύει υποχρεωτικά αυτά τα κεφάλαια σε κινητές αξίες του ελληνικού δημοσίου, όπως ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Στις 30.9.2011 το ύψος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που είχαν την ατυχία να διαχειρίζονται από την Τ.τ.Ε ανέρχονταν σε 15,87 δις ευρω!!! Aυτά χωρίς πληροφόρηση αλλά και την σύμφωνη γνώμη των ταμείων επενδύθηκαν σε ομόλογα, τα οποία μετά το υποτιθέμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους και την ανταλλαγή των ομολόγων θα αντικατασταθούν με νέα ομόλογα μειωμένης κατά 53% αξίας σε σχέση με την αρχική τους.Αυτό σημαίνει ότι με αποκλειστική ευθύνη της Τ.τ.Ε τα αποθεματικά των Μετοχικών μας ταμείων θα μειωθούν  στο…….  μισό με κίνδυνο να παραλύσουν τελείως τα Μετοχικά (και Ασφαλιστικά) Ταμεία. πάρα πολυ δυσάρεστα αποτελεσματα.

Για τον λόγο αυτό οφείλουν άμεσα όλοι οι υπεύθυνοι-αρμόδιοι φορείς να λάβουν άμεσα θέση και να προωθήσουν με επείγουσες διαδικασίες νομοθετικές ρυθμισεις (όπως το πλήθος των νόμων που ψηφίσθηκαν ένακ των Μνημονίων), αν δεν θέλουν να καταρρεύσει πλήρως το ασφαλιστικό και επικουρικό σύστημας στη χωρα μας, με δεδομένη τη δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδας (ιδιωτική Τράπεζα παρακαλώ, που όμως χαράσσει και ασκει τη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική της χώρας, κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα αυτης στα οποια συμπεριλαμβάνεται και ο χρυσός, ενω ασκεί παράλληλα την εποπτεία των τραπεζών και των άλλων πιστωτικών οργανισμών, ενώ έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης χαρτονομισμάτων, αλλά ουδείς αντιπρόσωπος του κράτους δύναται να ερευνήσει τα βιβλία της(?) κλπ) να καθορίζει την οικονομία του κράτους (!) αλλά και την παράλληλη αδυναμία του κράτους, να μην έχει κανένα δικαίωμα ελέγχου πάνω της.


Υ.Γ. Τα Μετοχικά μας Ταμεία αν και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αποτελούν «μη κυβερνητικές οργανώσεις», δηλαδή «πρόσωπα διάφορα του Κράτους» κατά την φράσιν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διότι ο νομοθέτης προσέδωσεν εις αυτά νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου αποβλέπων απλώς να εξασφαλίσει σε αυτά την αυξημένη νομική προστασία έναντι τρίτων, της οποίας απολαύουν τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ..Λόγω δε της ιδιαιτερότητος των Μετοχικών μας Ταμείων, εκτιμάται ως αντισυνταγματική και οπωσδήποτε αντίθετος προς την Ε.Σ.Δ.Α. οιαδήποτε ερμηνεία του νόμου 1611/1950 και των επομένων αυτού σχετικών διατάξεων, η οποία οδηγεί εις την εφαρμογήν τούτων και επί των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Μ.Τ.Ε.Δ., διότι οι διατάξεις του νόμου αυτού αποβλέπουν ακριβώς στην αναγκαστικήν αφαίρεση του δικαιώματος διαχειρίσεως των χρηματικών διαθεσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. και στην ανάθεση τους στην Τράπεζαν της Ελλάδος με το υπονοούμενο επιχείρημα ότι τα Ν.Π.Δ.Δ. γενικώς δεν είναι φορείς ατομικών δικαιωμάτων (προστασίας της περιουσίας τους) έναντι του κράτους και ότι διαχειρίζονται κρατική περιουσία σε ευρεία εννοία .Η εν λόγω συλλογιστική δεν θα έπρεπε να έχει εφαρμογή όμως επί των Μετοχικών Ταμείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία δεν διοικούν και δεν διαχειρίζονται κρατικής προελεύσεως περιουσία.

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου