• Σύμφωνα με το νόμο 3865/2010 (άρθρο 10), για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (και αποστράτους) που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης η των συντάξεων που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας τους.
  • Μετά τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια  του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σήμερα 991,20 ευρώ), ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
    Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική ή οι επικουρικές συντάξεις καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.
  • Από τους ανωτέρω περιορισμούς εξαιρούνται:

i.Όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007.
ii. Τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι,αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, κ.λ.π.), για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3865/2010.
iii.
Όσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες τηνεβδομάδα.
iv. Όσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους, σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να ασκούν επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει η αυτασφάλιση ή η υποχρεωτική ασφάλιση καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων.

  • Επίσης, έχει γίνει παρανόηση λόγω κακής παραγραφοποίησης  της σχετικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πρόθεση του νομοθέτη και να εξάγονται λανθασμένες ερμηνείες. Συγκεκριμένα και όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα στους οικείους νόμους :

α. Το άρθρο 10 του Nόμου 3865/2010, κάνει λόγο για ισχύ των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.

β. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3863/2010 και άρα ισχύει πλέον και η οικεία παραγραφος 1 , για το νόμο 3865/2010.

γ. Όμως το άρθρο 1 του νέου νόμου 3863/2010, έχει δύο (2) παραγράφους «2» , αυτή, μετά την αρχική παραγαρφο 1, που μνημονεύει  «…Οι συνταξιούχοι της προγούμενης παραγράφου….» και αυτή μετά την υποπαράγραφο (?) 8, που αναφέρει : «…Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν…..» και η οποία , είναι η ορθή 2η παράγραφος (για να υπάρξει και εξομοίωση καθεστώτων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ως ανωτέρω επισημάνσεις μας).

ΑΝΤ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

-Δεν τίθεται θέμα μειώσεως της ανεργίας καθόσον άλλα τα προσόντα (qualifiacations) ενός «συνταξιούχου» στρατιωτικού και άλλα ενός ανέργου, ως επί το πλείστον νέου ανθρώπου. Επίσης ποιός θα χρησιμοποιούσε έναν πιο ηλικωμένο με πτυχία κλπ από έναν νέο άνεργο, με ασφαλώς λιγότερες αποδοχές? Και κατά ανάγκη, εάν κάποιος είχε στην εργασία του έναν απόστρατο με «ειδικές γνώσεις»,ποιος θα τον αντικαταστήσει πλέον? Ένας άπειρος νέος? Θα το ειχε πράξει ήδη, αν το επιθυμούσε, αφού θα ήταν φθηνότερος για αυτόν, ως εργοδότη.

-Οσο για τους αυτοαπασχολούμενους, δεν πιάνουν κανενός τη θέση εργασίας , αντιθέτως συνεισφέρουν τόσο στην αύξηση των εσόδων του Κράτους(καταβολή ΦΠΑ, φόρου κύκλου εργασιών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ), αλλά και στην παραγωγική διαδικασία-ανάπτυξη της οικονομίας με τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, με την καταβολή ενοικίων, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, μισθούς υπαλλήλων κλπ.

-Αν το πρόβλημα ήταν η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αυτοί που έτσι κι αλλιως δεν τη δήλωναν, δεν επηρεάζονται καθόλου.Απεναντίας εγφεξής θα αυξηθεί το φαινόμενο αυτό, με καποιους που τη δήλωναν και τωρα εκ των πραγμάτων θα υπαναχωρήσουν.

-Αν η συγκεκριμένη διάταξη συνιστά κάποιο αντικίνητρο για πρόωρη συνταξιοδότηση (με ασφαλώς μειωμένες συντάξιμες αποδοχές) τότε για ποιό λόγο η ίδια η Πολιτεία νομοθετεί με μέτρα για εργασιακή εφεδρεία και πρόωρη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα?

-Αν υφίστατο θέμα εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου με το αντίστοιχο του Ιδιωτικού τομέα, κάλλιστα θα μπορούσε να καταργηθεί η αντίστοιχη του Ιδιωτικού τομέα, αφού όπως κατέδειξε η έως τώρα ισχύς και λειτουργία του, δεν απέφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα από τα προσδοκώμενα (μείωση ανεργίας, αύξηση εσόδων, μείωση εξόδων κλπ). Εξάλλου τωρα μετά και την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΓΛΚ, ο ιδιωτικός τομέας ευρίσκεται σε ευνοϊκότερη κατάσταση, αφού στην εν λόγω εγκύκλιο, δεν υπάρχουν όλες οι αντίστοιχες εξαιρέσεις του ν.3863/2010(προφανώς για τους λόγους κακής παραγραφοποίησης που αναφέρονται ανωτέρω)

 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

-Η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντίθετη με το πνευμα του μνημονίου και αντί να ενισχύει τα δημόσια έσοδα τα ελαττώνει.

-Κάποιος συνταξιούχος-απόστρατος που ήδη εργάζεται και έχει προγραμματίσει ανάλογα τον επαγγελματικό και οικογενειακό του προγραμματισμό, με αντίστοιχες υποχρεώσεις (συνάψεις δανέιων, χρέη κλπ), με βάση τις ετησιες προσόδους του, θα βρεθεί σε εξαιρετικά δυσχερη θέση, όταν θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στην αναστολή της συντάξεως του ή στη διακοπή της εργασίας του .

-Αλλά και κάποιος άλλος που θα επιδιώξει να εργαστεί σε μια παραγωγική για αυτόν ηλικία (και όχι να κάθεται σε καποιο καφενείο ή να ψάχνει τρόπους άσκησης αδήλωτης εργασίας), θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον : το ποσό της συντάξεως που θα ανασταλεί μαζί με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθεί να επιβαρύνεται, μαζί με το ποσό των εξόδων (για αυτοαπασχολήμενους κυρίως) και τελικα μαζί με το πόσο που χρειάζεται να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.Κοινώς, δεν θα μπορεί να ΔΟΥΛΕΨΕΙ πλέον.

Αν αυτό λοιπόν επιδιώκει ο συγκεκριμένος νόμος , μάλλον τα κατάφερε….

                                                    

                                                 Ι.Αντωνιάδης

                                              Αξκός Ε.Δ. ε.α.

                                   Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου