Α.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΥ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.3863/2010,  τα

πρόσωπα του άρθρου 7 του ν.2084/1992 (Στρατιωτικοί)

ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξή τους

ως στρατιωτικοί και προαιρετικά σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς

συναφείς με την απόκτηση νέας ιδιότητας, χωρίς χρονικό περιορισμό,

με υποβολή σχετικής δήλωσης και καταβολής σε αυτούς του συνόλου

των εισφορών από τους ασφαλισμένους. Τυχόν εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ των

εν λόγω ασφαλιστικών φορέων για χρόνο που συμπίπτει με το χρόνο ασφάλισης στο

Δημόσιο συμψηφίζονται με τις εισφορές όσων επιλέξουν την προαιρετική  ασφάλιση

στους φορείς αυτούς.

ΟΜΩΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον μεταγενέστερο νόμο 4002/2011 (άρθρο 2)….

 

“Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, από την

ημερομηνία ισχύος τους, ως εξής:
«3.α. Ειδικά τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/ 1992, για τα οποία προκύπτει

βάσει γενικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στον Τομέα Σύνταξης

και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ε.Τ.Α.Α., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους

ανωτέρω Τομείς, κατά περίπτωση.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και στον Κλάδο

Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3518/2006

(Α’ 272) και της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α’ 239), αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά και σύμφωνα με την από 17-7-2008, εγκύκλιο του ΤΣΑΥ (Οδηγίες

κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΣΑΥ από 1.1.2008), ενώ μνημονεύεται ρητά

πως  “Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΤΣΑΥ για περίθαλψη οι μόνιμοι στρατ/κοί

ιατροί“, στην ίδια εγκύκλιο, γίνεται λόγος για ¨…υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΣΑΥ των εν

ενεργεία υγειονομικών Αξιωματικών, οι οποίοι ενεγράφησαν στο ΤΣΑΥ και δεν επέλεξαν τη

διαγραφή τους με τις διατάξεις του αρ.2   παρ. 9 του Ν  2335/95  καθώς και οι απόστρατοι 

υγειονομικοί που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.”

Επειδή όλα τα ανωτέρω παραπέμπουν σε γρίφους προς επίλυση, απο δυνατούς λύτες (!) ,

εκτιμάται πως χρήζουν άμεσης αποσαφηνίσεως από τους αρμοδιόυς φορείς (ΤΣΑΥ-ΥΠΟΥΡΓ.ΚΟΙΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΥΕΘΑ) για να γνωρίζουν και οι ίδιοι οι ασφαλιζόμενοι, την τελική τους σχέση

με το ΤΣΑΥ (σε συνάφεια με την κατωτέρω παράγραφο).


Β.ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥΣ

 

Εδώ υφίσταται το διλημμα της επιλογής, ως προς το εργασιακό καθεστώς των

αποστράτων ιατρών: Σε ποιο καθεστώς θα υπαχθούν, τα στελέχη αυτά, από 1-1-2013,

ως διπλοασφαλισμένοι (ΔΗΜΟΣΙΟ και ΤΣΑΥ) ? Γιατι ο υπολογισμός των συνταξίμων αποδοχών,

για αυτούς που θα συνεχίσουν να εργάζονται και έχουν υπερβείτο 53ο (ή 55ο) έτος της ηλικίας τους,

διαφέρει. Και για να γινω πιο κατανοητός, για τους συνταξιούχους Στρατιωτικούς του Δημοσίου,

ισχύει το 53ο έτος της ηλικίας (για τη μη αναστολή) και τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου

εργάτη συν(+) το 30% της διαφοράς του μικτου ποσού της συνταξεως απο το ποσο αυτο.

Στον ΟΑΕΕ (ΤΣΑΥ) μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας,οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι,

υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες

κατά πενήντα τοις εκατό (50%)και σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων

υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά

και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω

όριο περικόπτεται……

 

https://www.apofoitoissas.gr/articles/158-2011-03-13-14-45-16.html

 

 

Γ.Αντωνιάδης

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Αξκός Οικονομολόγος ε.α.

Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου