Σύμφωνα με την παρά. 10 του άρθρου 1, του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4024/2011, ορίστηκε ότι: « α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. β…. γ. Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α’ όσοι λαμβάνουν ….. Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’, εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας….».

Oφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΝΔ 1400/1973, ορίζεται ότι: «…. Αίτησις αποστρατείας ή παραιτήσεως: 4. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας. 5. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως….9. Εν καιρώ ειρήνης η αποδοχή της μεν αιτήσεως αποστρατείας είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης δυναμένη ν` αναβληθή επί τρίμηνον από της υποβολής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραιτήσεως δυνητική».

β. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 26 του ΠΔ 169/2007  ορίζεται ότι:
«…. Προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης στρατιωτικού. 1. Ο μόνιμος
στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη: … α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή πραγματική….
γ. Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 20 του προσφάτως ψηφισθέντος
Ν. 3865/2010, ορίστηκε ότι:
«1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης τους.

δ.Σύμφωνα, τέλος, με το μόνο άρθρο του σχετικού (ε), ορίστηκε ότι:
«1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, το ύψος τους δε καθορίζεται ως εξής: α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, τετρακόσια (400) ευρώ. β) Το επίδομα εορτών Πάσχα, διακόσια (200) ευρώ. γ) Το επίδομα αδείας, διακόσια (200) ευρώ….
Επιπλέον, με τη σχετική (στ) εγνώσθη στον Ελληνικό λαό ότι:
«Σύμφωνα με την παράγραφο 10γ του άρθρου 1 του αρχικού σχεδίου νόμου
«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο και άλλες Διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015», στις εξαιρέσεις από τη μείωση του 40% του τμήματος της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000€, είχαν συμπεριληφθεί οι απόστρατοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα. Μετά από πρόταση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτη, η οποία υιοθετήθηκε και κατατέθηκε τροπολογία του σχετικού άρθρου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο και εν τέλει συμπεριλήφθηκε ανάλογη διάταξη στο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο από τη Βουλή των Ελλήνων, προστέθηκαν και οι απόστρατοι που έχουν συμπληρώσει 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Από τα ως άνω γίνεται σαφές ότι για ακόμη μία φορά, στο τελευταίο
διάστημα, οι Έλληνες στρατιωτικοί δέχτηκαν αναιτιολόγητη και βάναυση επίθεση στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, τα οποία αλλοιώθηκαν, μετατράπηκαν και τροποποιήθηκαν με στόχευση, προφανώς, το ηθικό τους, χωρίζοντας τους εν αποστρατεία συναδέλφους  σε αξιωματικούς δύο κατηγοριών. Αλλά και από την παράθεση των ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι η αποστρατεία των Ελλήνων στρατιωτικών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, αφού εκπλήρωσαν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Η αίτηση  αποστρατείας (και όχι παραιτήσεως) από το μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται αποδεκτή από τους κ. κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά την αποστρατεία του το μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει στην εφεδρεία και άρα στη διάθεση των Ενόπλων Δυνάμεων, για 10 – 15 χρόνια (αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητας) επιπλέον από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες για τους οποίους ισχύει το 45 έτος.
Δεν αντιλαμβανόμαστε, για ακόμη μία φορά, γιατί η πολιτεία φέρθηκε ανοίκεια και εκδικητικά στους Έλληνες Στρατιωτικούς, ωσάν αυτοί να ευθύνονται για τη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα, και τους οποίους πλέον εμφανώς μεταχειρίζεται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας αδυνατώντας να τους εξασφαλίσει συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και προσωπικής ανάπτυξης, όχι καλύτερες αλλά ίσες με των λοιπών Ελλήνων πολιτών.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλοι όσοι σε τελούν σε κατάσταση αποστρατείας, με όποιον τρόπο και σε όποια ηλικία κι αν έγινε αυτό, έχουν καταβάλλει όλες τις κατά νόμο εισφορές που τους αναλογούν, η δε σύνταξή τους έχει υπολογιστεί αναλογικά με τις ισχύουσες διατάξεις απομειωμένη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας που κατείχαν, χωρίς ποτέ να υπαχθούν σε άλλες ευεργετικές διατάξεις όπως αυτές των κατά περίπτωση «εθελουσίων εξόδων» που εφαρμόσθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς (π.χ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η  συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει μειώσεις 40% και 20% σε όσους  έχουν συνταξιοδοτηθεί με αίτηση αποστρατείας και είναι κάτω ή άνω των 55 ετών αντίστοιχα, είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ανθρώπου και τις επιταγές του Συντάγματος. Και αυτό γιατί, παραβιάζει τα προστατευόμενα περιουσιακά τους δικαιώματα, μέσα στην έννοια των οποίων, περιλαμβάνεται ο μισθός και η σύνταξη,
Είναι προφανές ότι  η «πυραμιδοειδής» οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ απαιτεί μεγάλο αριθμό στους μικρούς βαθμούς, όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω οι ανάγκες μειώνονται με αποτέλεσμα στα 25-28 χρόνια (κρίσιμος βαθμός αντισυνταγματάρχη, αντιπλοιάρχου, αντισμηνάρχου) να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μείωση του προσωπικού. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί πρωτοτυπία της Ελλάδας αλλά συμβαίνει σε όλους τους στρατούς του κόσμου.
Έτσι λοιπόν η υπηρεσία είναι αναγκασμένη να απολύσει αυτούς που κρίνει ως λιγότερο χρήσιμους, να απολύσει τους έχοντες χρονίζοντα προβλήματα υγείας και να αποδεχθεί με χαρά όλες τις αιτήσεις αποστρατείας αφού εξυπηρετούν τη λειτουργία του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε η στρατιωτική ούτε η πολιτική ηγεσία έχει ποτέ αντιδράσει ακόμη και όταν υποβάλλονταν σωρηδόν αιτήσεις αποστρατείας. Αν ήταν αντίθετες οι ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γιατί ποτέ τους, μα ΠΟΤΕ, δεν έλαβαν μέτρα ώστε να μη φεύγουν οι στρατιωτικοί σε ηλικία κάτω των 55 ετών;

Οι πρόωρες αποστρατείες δεν είναι ζημιογόνες για την εθνική οικονομία;
Αν όλοι αυτοί που αποστρατεύτηκαν είχαν παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία για ακόμη 12-15 χρόνια τότε οι επιπτώσεις στον προϋπολογισμό θα ήταν πολύ χειρότερες από το να είναι όλοι αυτοί συνταξιούχοι, για τον απλούστατο λόγο οι μισθοί είναι αρκετά υψηλότεροι από τις συντάξεις. Επίσης το εφάπαξ θα ήταν κατά πολύ υψηλότερο αφού και μεγαλύτερο βαθμό αποστρατείας θα κατείχαν και περισσότερα χρόνια ενεργού υπηρεσίας θα είχαν.

Δεν είναι  λογικό η πολιτεία χρησιμοποιώντας ρατσιστικά-ηλικιακά κριτήρια, να διαχωρίζει τους πολίτες σε δυο κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους; Γιατί έθεσε τα 55 έτη ως όριο για την επιβολή της αυθαίρετης μείωσης κατά 40% του ποσού άνω των 1000 € στους συνταξιούχους; Και ποιός κάνει λόγο για το αν οι συνταξιούχοι αυτής της ηλικίας έχουν λιγότερες ανάγκες από τους μεγαλυτέρους τους, τη στιγμή μάλιστα που είναι και αποτρεπτικό το δικαίωμα της εργασίας τους (επ απειλεί της αναστολής της συντάξεως τους).

Για τους ισχυρισμούς του ΥΟ&Ο ότι τους κάτω των 55… το δημόσιο δεν πρέπει να τους πληρώνει εφ’ όρου ζωής….. και οφείλουν να έχουν άλλα εισοδήματα να τραφούν από αυτά….. μάλλον του διαφεύγει πως έχουν καταβληθεί από αυτούς  το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών και μάλιστα εις 2πλουν μετά τη ψήφιση του νόμου 2084/92, ότι εργάζονται από τα 18 τους έτη, ότι δεν πληρώθηκαν ποτέ τους για τις αμέτρητες αργίες, υπερωρίες, βάρδειες, ταξίδια, εκτός έδρας κλπ,, ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν όπως ο υπόλοιπος Δημόσιος τομές, ούτε τα τέκνα τους, ως επιπρόσθετο συντάξιμο χρόνο και  ότι τα πέντε πλασματικά τους χρόνια (που πλέον εξαγοράζονται) τους τα είχε παραχωρήσει το κράτος,λόγω ειδικών συνθηκών

Τέλος  τα οικονομικά δεδομένα με τα οποία είχαν αποστρατευθεί αυτά τα στελέχη και τα οποία έλαβαν υπόψη τους,  έχουν μεταβληθεί μονομερώς από την πλευρά της πολιτείας (κατά την υποβολή των αιτήσεων αποστρατείας καμιά διάταξη σχετική, δεν προέβλεπε ότι θα έπρεπε να υποστούν επί πλέον μείωση συντάξιμων αποδοχών με κριτήριο  άλλοτε την με αίτηση αποστρατείας , καθώς και την ηλικία  και άλλοτε μόνο την ηλικία ) και με δεδομένο τα υπόλοιπα  12 μέτρα * που έχουν ληφθεί εις βάρος ειδικά των αποστράτων, με επώδυνες κάθε φορά μειώσεις ων αποδοχών τους,,διερωτώμεθα :

Είναι το ευχαριστώ της πολιτείας σε ανθρώπους που φύλαξαν Θερμοπύλες στις τέσσερις γωνιές της πατρίδας μας μέρα νύχτα αγόγγυστα επί τουλάχιστον 30 χρόνια ; Ποιος ο λόγος να φηφισθεί αυτή η ειδική κατηγορία για τους κάτω των 55 ετών με μείωση της σύνταξης κατά 40% για το υπερβάλλον τα 1.000 € ποσό;  Είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων; Δεν αρκούσαν τα υπόλοιπα  μέτρα της μείωσης των συντάξεων που αφορούσαν όλους τους λοιπούς συνταξιούχους;

                                                   Ι.Αντωνιάδης,Οικονομολόγος   Αξκός  Ε.Δ. ε.α.                                                    
                                                         Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου