Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

 

Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις 24 Μαρτίου 1924, στις προγραμματικές του δηλώσεις προς τη Δ΄ Συντακτική Συνέλευση, ενώ το επόμενο έτος δημοσιεύτηκε ο υπ’ αριθμ. 3341/14ης Ιουνίου 1925 Νόμος “περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη”, ο Οργανισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με τον Α.Ν. 1895/1939 “περί Οργανισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.


Mε απόφαση του τότε Πρύτανη Μαρίνου Σιγάλα και απόφαση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιό μας ονομάστηκε σε “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης” ΄Αρθρο 7 του Ν. 3108/1954.

Ανάμεσα στις πρώτες σχολές που προβλέπονταν στο άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου ήταν και η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που αποτελούνταν από δύο τμήματα. Το τμήμα της Νομικής και το τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Αυτό το δεύτερο άρχισε πρώτο τη λειτουργία του το πανεπιστημιακό έτος 1927-1928 (Π.Δ. της 19-11-1927). Οι πέντε πρώτοι τακτικοί Καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών που διορίστηκαν με το Π.Δ. της 4ης Απριλίου 1928 ήταν: Περικλής Βιζουκίδης (έγινε και ο πρώτος Κοσμήτορας του Τμήματος), Ξενοφών Ζολώτας, Ιωάννης Σπυρόπουλος, Δημοσθένης Στεφανίδης και Θρασύβουλος Χαραλαμπίδης.


Η ειδικότερη οργάνωση των σπουδών στη Σχολή Νομικών και Οικο-νομικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 152907/30-11-1971, στα δύο Τμήματα, Νομικής και Οικονομικών Επιστημών, όπου και κατανεμήθηκαν οι επιστημονικοί τομείς της διδασκαλίας: της Επιστήμης του Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Νομικής (που απένεμε πτυχίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών) και της Οικονομικής Επιστήμης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (που απένεμε το αντίστοιχο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών).


Αργότερα με το Νόμο 1268/1982 “Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.” και τις τροποποιήσεις του, η Σχολή χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή Τμήματα, το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τέλος το 1999 με το Π.Δ. 203/99, ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προστέθηκε στα ήδη υφιστάμενα Τμήματα.


Μετά την ίδρυση του νέου Τμήματος, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) (Π.Δ. 87/2001, ΦΕΚ 86/20-4-2001).


To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2. Περιλαμβάνει 10 Σχολές και 5 ανεξάρτητα Τμήματα. Συνολικά, περιλαμβάνει 38 Τμήματα, μερικά από τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα, στα οποία φοιτούν περίπου 42.000 “εν ενεργεία” φοιτητές. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές και λέκτορες), ανέρχεται σε 1760 περίπου άτομα και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε 160 άτομα. Το λοιπό διδακτικό προσωπικό είναι 450 άτομα και οι ειδικοί μεταπτυχιακοί υπότροφοι περίπου 200. Στο εκπαιδευτικό και στο διοικητικό έργο συνεπικουρούν περίπου 660 άτομα, μέλη του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 850 διοικητικοί υπάλληλοι.

Διοίκηση

1.   ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ν.Ο.Π.Ε.)

1.1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγητής Παρασκευόπουλος Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

Καθηγητής Σιδηρόπουλος Μωϋσής

Τμήμα Νομικής:

Καθηγητής Μπιτζιλέκης Νικόλαος

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών:

Καθηγητής Βώκος Γεράσιμος

1.2. TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΤΟΜΕΙΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συγκροτούν τρεις Τομείς με ανάλογο προσανατολισμό και γνωστικό αντικείμενο:

1. Ο Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

2. Ο Τομέας Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

3. Ο Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αργύρης Αθανάσιος

Γιαννιώτης Αλέξανδρος

Τσακλάγκανος Άγγελος

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Βασιλείου Γεώργιος

Εμφιετζόγλου Πρόδρομος

Harry Markowitz

Eric Hobsbawm

Clive Granger


Κανονισμός σπουδών

Οδηγός ΣπουδώνΟδηγός Σπουδών 2011 – 2012 του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου