ΑΠΟ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Σας γνωρίζουμε, για την από πλευράς σας ενημέρωση- των

μονάδων σας, ότι από την 1.1.2012 και εφ εξης και εν όψει

της υποβολής προσεχώς με ηλεκτρονικό τρόπο των

καταστάσεων εισφορών & συνεισφορών – …….

– θέμα ως προς το οποίο θα ενημερωθείτε με νεότερο σχετικό

έγγραφο της Υπηρεσίας – θα πρέπει, σύμφωνα με την

αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.tsay.gr)

ισχύουσα σχετική εγκύκλιο, να παρακρατούνται και να αποδίδονται

(μαζί με τις προβλεπόμενες εργοδοτικές εισφορές) εισφορές

ασφαλισμένου για το σύνολο των ασφαλισμένων στο Ταμείο μας

υγειονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών

υγειονομικών (Παλαιών και Νέων Ασφαλισμένων), οι οποίοι

κατέβαλαν μέχρι πρότινος εξ ιδίων τις εν λόγω ασφαλιστικές

εισφορές.

Σημειώνεται ότι:

α) Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, κατά την υπ’ αριθ. 144/25.8.2011

συνεδρίασή του, απεφάσισε τα ακόλουθα :

«… το σύνολο της εισφοράς Κλάδου Σύνταξης των από 1/1/1993

ασΦαλιίόυενων στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ ανέρχεται σε 30% και

κατανέμεται σε ποσοστό 13.33% σε βάρος του ερνοδότη. 6,67%

σε βάρος του ασφαλισμένου και 10% σε βάρος του κράτους.

Την ανωτέρω ερνοδοτική εισφοοά οφείλουν όλοι ανεξαιρέτως

οι εργοδότες συμπεοιλαυβσνομένου του Δημοσίου. του ΙΚΑ,

των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κ,λπ…».

β) Δεν θα πρέπει, ως είναι ευνόητον, να αποδίδονται εισφορές

(ασφαλισμένου και εργοδότου) Κλάδου Ασθενείας: στις περιπτώσεις

των υγειονομικών, οι οποίοι δεν υπάγονται στην περίθαλψη του

Ταμείου μας, θέμα ως προς το οποίο αρμόδιο είναι το Τμήμα

Ανοικτής Περιθάλψεως (τηλ.: 210 8831777) της Διευθύνσεως

Ασθενείας του Ταμείου μας.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου