‪ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ‬
αναρτήθηκε στις ‪19 Νοε 2009 9:04 μ.μ.‬ από το χρήστη apofoitoi ssas   [ ενημερώθηκε ‪4 Δεκ 2010 6:18 μ.μ.‬ ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ»

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο
Στην Αθήνα σήμερα την 1η Νοεμβρίου 2009, ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ”   με έδρα την Αθήνα και προσωρινή διεύθυνση  Πατησίων 4, Αθήνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας του Σωματείου, όταν και όπου αυτό απαιτηθεί
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Για συντομία η επωνυμία θα αναφέρεται πλέον «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 2ο
1. Η κοινή προέλευση των μελών από τη ΣΣΑΣ, η συμβίωσή τους κατά τα έτη των σπουδών τους και η πολυετής συμπόρευσή τους στη στρατιωτική σταδιοδρομία, δημιουργεί στενούς και ισχυρότατους δεσμούς μεταξύ τους.
2. Η υψηλή αποστολή που τους αναθέτει η Πολιτεία να διεκπεραιώσουν στις Ε.Δ και την κοινωνία, δηλώνει την εμπιστοσύνη της στις ικανότητες, την αποτελεσματικότητα και την ηθική τους ακεραιότητα.
3. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των επιστημών τους και οι διακεκριμένες θέσεις από τις οποίες ασκούν το λειτούργημά τους δηλώνει το μέγεθος της ευθύνης και τη σπουδαιότητα των πράξεων τους σε σχέση και με το μεγάλο μέρος της κοινωνίας που είναι αποδέκτης τους.
4.  Συνεπώς αναδεικνύεται ως φιλοσοφικός πυρήνας του Συνδέσμου:
α)  Η ηθική υποχρέωσή του για κοινωνική και επιστημονική προσφορά.
β)  Η διαφύλαξη των ανθρωπίνων και Ελληνικών αξιών.
γ)   Η αλληλοστήριξη των μελών του και των οικογενειών τους.
5. Ως σκοποί του ορίζονται:
α)  Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μελών.
β) Η διατήρηση επαφής με τα, εν ενεργεία, αποφοιτήσαντα στελέχη της ΣΣΑΣ , με τις  Διευθύνσεις των Σωμάτων τους, τις Διοικήσεις των Κλάδων τους και την Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
γ) Η ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη.
δ) Η οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκδρομών, εκθέσεων και κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων.
ε) Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους.
στ) Η πραγματοποίηση ομιλιών και δραστηριοτήτων για θέματα επιστημονικά, πολιτιστικά, εθνικά και γενικού ενδιαφέροντος.
ζ) Η επαφή, επικοινωνία, δημιουργία δεσμών και ανταλλαγή επισκέψεων, με αντίστοιχους συλλόγους, λέσχες και ενώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.
η) Η επιμέλεια, σύνταξη και έκδοση εντύπων και περιοδικών, που θα αφορούν σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του Συνδέσμου.

Άρθρο 3ο

Ο Σύνδεσμος απέχει από κάθε ανάμιξη σε θέματα ή γεγονότα κομματικής-πολιτικής φύσεως.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 4ο
1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά και επίτιμα.
2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος πρέπει να είναι  απόφοιτος της ΣΣΑΣ, ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής του.
3. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι ενήλικα μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών μετά από γραπτή πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι και όσοι υπηρέτησαν στα Σώματα που προέρχονται από τη ΣΣΑΣ, αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία των τακτικών μελών, μετά από γραπτή πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι επιφανή άτομα της κοινωνίας, μη προερχόμενα από τη ΣΣΑΣ αλλά που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες ή προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στο Σύνδεσμο
5. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
6. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και να υποβάλει αίτηση εγγραφής, η οποία τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, το θέμα μπορεί να παραπεμφεί σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών για την τελική επικύρωση ή όχι. Λόγοι απορρίψεως της αιτήσεως εγγραφής θεωρούνται η αντιτιθέμενη συμπεριφορά προς τη συναδελφική αλληλεγγύη και τους σκοπούς του Συνδέσμου.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά πλειοψηφία, διαγράφονται του Συνδέσμου μέλη τα οποία με λόγους ή πράξεις προσβάλλουν την υπόσταση του, τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του, μειώνουν το κύρος του, ή εφόσον καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ατιμωτικό αδίκημα ή έχουν διαγραφεί από το αρμόδιο όργανο του επιστημονικού τους κλάδου, με οριστική απόφαση, για πράξη ποινικού αδικήματος ή πειθαρχικού παραπτωματος. Κάθε πρόταση για διαγραφή μέλους πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από τρία,  ταμειακά εντάξει, μέλη και να περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία του Συνδέσμου προκειμένου να συζητηθεί, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για λήψη αποφάσεως.
8. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει  όποτε επιθυμεί. Η  αποχώρησή του δηλώνεται είτε εγγράφως, είτε προφορικώς ενώπιον τουλάχιστον δύο μελών, είτε με τη διαρκή του απουσία από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και τη μη καταβολή της συνδρομής του.
9.  Κάθε τακτικό και μη τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει εφάπαξ σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσό των τριάντα (30) Ευρώ και ετήσια συνδρομή επίσης τριάντα (30) Ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ. Σ και θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Συνδέσμου.  Για τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή ενός έτους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  Επίσης, όσα τακτικά μέλη δεν είναι ταμειακά εντάξει, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.
10.  Η σύζυγος ή το μεγαλύτερο τέκνο των τακτικών μελών που έχουν αποβιώσει καθίστανται τιμής ένεκεν μη τακτικά μέλη του Συνδέσμου και απαλλάσσονται της  καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 5ο
Εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 ποσά, από δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής, σαν πόροι του Συνδέσμου θεωρούνται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κάθε είδους άλλα έσοδα που προέρχονται από νόμιμη πηγή, οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και η απόδοση της τυχόν περιουσίας της. Επίσης τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκδρομές, χοροεσπερίδες, κλπ.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 6ο
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά εντάξει μελών, ο Σύνδεσμος απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν σοβαρή και σημαντική οικονομική ή υλική βοήθεια και υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών του.
Οι τιμητικές  αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Δ. Σ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 7ο
1.  Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:
α  Η Γενική Συνέλευση των μελών,
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή
2.  Κάθε όργανο του Συνδέσμου τηρεί κεχωρισμένα βιβλίο των συνεδριάσεών του.
3. Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα παραπάνω όργανα, το οποίο διατυπώνει διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα, δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της διαφορετικής του γνώμης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8ο
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου.  Απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του και καθορίζει το έργο του Δ.Σ., τον τρόπο εκπλήρωσης της αποστολής του και αποφασίζει τελεσίδικα για κάθε θέμα που απασχολεί το Σύνδεσμο. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται κάθε χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ώρα και ημέρα που ορίζονται με απόφασή του, κατά την οποία τίθενται υπό κρίση και έλεγχο των μελών :
α. Ο απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος που πέρασε.
β. Η υποβολή της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ. Ο προϋπολογισμός του επομένου έτους.
δ. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Δ.Σ. ή τιθέμενο γραπτώς από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη.
ε. Αρχαιρεσίες ανά τριετία.

Άρθρο 9ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται οσάκις παρίσταται έκτακτη ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ.. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία που θα περιέλθει εγγράφως η αίτηση στο Δ.Σ., να καλεί την Γενική Συνέλευση, εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα.

Άρθρο 10ο
Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί τόσο η κανονική Γενική Συνέλευση, όσο και η επαναληπτική, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία. Οι προσκλήσεις γίνονται με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται στα τακτικά μέλη από το Δ.Σ., ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11ο
1. Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη ημερομηνία σύγκλισης τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια προς συζήτηση θέματα και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
2. Η Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών, εκλέγει με ανάταση των χειρών επιτροπή (Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες και τηρεί τα πρακτικά.
3. Ο Πρόεδρος ορίζει εκ των μελών δύο ψηφολέκτες εγκρινομένους από την Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για εκλογή οργάνων, στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν υποψήφιοι.

Άρθρο 12ο
1. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία αμέσως και συνεχίζεται, αν χρειασθεί, μέχρι να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.
2. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες εκλογής, θέματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ και γενικά προσωπικά ζητήματα, είναι μυστική.  Κάθε άλλη ψηφοφορία για διάφορα θέματα γίνεται με ανάταση των χειρών, εκτός αν καθορισθεί διαφορετικά από τη Συνέλευση.  Ψηφοφορία με βοή είναι άκυρη.
3. Για κάθε ΓΣ τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και δύο ψηφολέκτες όταν έχει εκλογές.

Άρθρο 13ο
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ ενεργούνται κάθε τρία χρόνια κατά την τακτική ΓΣ, ή σε έκτακτη σε περίπτωση παραιτήσεως των μελών του ΔΣ, ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού να σχηματίσει απαρτία σε πλέον των τριών (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις.  Αν συμβεί αυτό, προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες εντός είκοσι (20) ημερών, με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Συνδέσμου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10.
2. Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και δύο (2) ψηφολέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Η διαδικασία της ψηφοφορίας μπορεί να διαρκέσει, κατά την κρίση του Δ.Σ, και περισσότερο της μιας ημέρας αν η προσέλευση των μελών κριθεί μειωμένη εντός της αρχικά καθορισθείσης.

Άρθρο 14ο
1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά εντάξει, τακτικά μέλη του Συνδέσμου.
2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με φάξ ή e-mail) στον Γραμματέα του ΔΣ πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών και ο πίνακας με τα ονόματά τους αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συνδέσμου (εφόσον υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της ΓΣ συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο από τα παρόντα μέλη της ΓΣ.
3. Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) μέλη, δηλαδή επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή πέντε (5) μέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.

Άρθρο 15ο
1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο σφραγισμένο από το Σύνδεσμο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων χωριστά για το ΔΣ και την ΕΕ.
2. Οι σταυροί προτιμήσεως είναι μέχρι πέντε (5) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως θεωρείται έγκυρο, ενώ με περισσότερους άκυρο.
3. Ψηφοφορία με αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται.
4. Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται πρακτικό όπου αναγράφονται αριθμητικά οι ψηφίσαντες και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι.
5. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από την εφορευτική επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα.
6. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντες για το ΔΣ και την ΕΕ, αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, για την ανάδειξη του εκλεγέντος διεξάγεται κλήρωση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16ο
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των τακτικών μελών, από ειδικό πίνακα-ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 14.
2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται κατά σειρά οι επτά (7) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους και οι τρεις, επόμενοι, κατά σειρά υποψήφιοι, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.  Η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη. Είναι δυνατή η αποζημίωση εξόδων κινήσεως, εφόσον μέλη του ΔΣ ή του Συνδέσμου κινηθούν με απόφαση του ΔΣ, για διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στους σκοπούς του Συνδέσμου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών μετά την εκλογή του, συνέρχεται και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία και συγκροτείται σε Σώμα.
4.  Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων, έγερση αγωγής, συμβιβασμό, κατάργηση δίκης και διορισμού πληρεξουσίου, σε περιπτώσεις που απαιτούνται τέτοιες ενέργειες.
6. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθενται μελέτες θεμάτων που αφορούν τους σκοπούς του Συνδέσμου,  σε επιτροπές ή πρόσωπα με ευθύνη του και κάτω από την άμεση επίβλεψή του.
7. Επίσης αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της ΓΣ.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστο τρία (3) μέλη του.  Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση γίνεται από τον Πρόεδρο και σ’αυτήν αναφέρονται και τα προς εξέταση θέματα.
9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι νόμιμες εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα  (4) μέλη, και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από το 1ο αναπληρωματικό με απόφαση του Δ.Σ.. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γραμματέα, όπου αναγράφονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν όπως και τυχόν διαφορετικές απόψεις.  Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 17ο
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί τον λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλεί κάθε μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του προς το Σύνδεσμο. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα του Συνδέσμου για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., με την συνυπογραφή του Ταμία του Δ.Σ., εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., έχει την Ανώτατη Εποπτεία του Συνδέσμου, ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον του, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν απουσιάζοντα αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε συνεδρίαση.
3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκλείψεως ή αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του πέραν των τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 18ο
Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.  Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου.  Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να του ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων του ΔΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 19ο
Ο  Γραμματέας προΐσταται των γραφείων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά του ΔΣ τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ενεργεί τις εγγραφές των μελών και τηρεί το μητρώο και λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του Συνδέσμου, διεξάγει την αλληλογραφία και φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο του Συνδέσμου. Μαζί με τον Πρόεδρο καταρτίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από αυτό.

ΤΑΜΙΑΣ
Άρθρο 20ο
1. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα που υπογράφουν, ο ίδιος και ο Πρόεδρος. Τηρεί τα έντυπα και βιβλία για την καλή διαχείριση του Συνδέσμου και δίνει λόγο στο ΔΣ. Οι ενεργούμενες πληρωμές καλύπτονται απαραιτήτως με νόμιμα παραστατικά.
2. Συντάσσει τον Ισολογισμό-Απολογισμό και Προϋπολογισμό του επόμενου έτους τους οποίους θέτει υπόψη του ΔΣ και τους παρουσιάζει για έγκριση στη τακτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.  Κάθε τρίμηνο συντάσσει συνοπτική κατάσταση των οικονομικών και την θέτει υπόψη του ΔΣ για ενημέρωση.
3. Το χρηματικό απόθεμα του Συνδέσμου τηρείται σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα και οι αναλήψεις γίνονται από τον ταμία μετά από έγκριση του Προέδρου του ΔΣ. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Συνδέσμου, ο ταμίας προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων με κάρτα αναλήψεως από ΑΤΜ ή με το βιβλιάριο καταθέσεων.
4. Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο ταμίας, αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 21ο
Τα μέλη του ΔΣ βοηθούν τον πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου. Με απόφασή του είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, όπως οργάνωση εκδηλώσεων, τήρηση  βιβλιοθήκης, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κλπ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο
1. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο επτά (7) για το Δ.Σ.  
2. Μετά την εκλογή της η Ε.Ε. συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Ο ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος ενεργείται από την Ε.Ε. και το πόρισμα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.
4. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο μετά από ενημέρωση του Προέδρου και του ταμία του Συνδέσμου, τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.  Το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στο Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 23ο
1. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τον τίτλο “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ” και στο κέντρο τη γλαύκα της Σ.Σ.Α.Σ.
2. Το έμβλημα του θα φέρει το θυρεό της ΣΣΑΣ, άνωθεν του οποίου θα αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες η λέξη ΣΣΑΣ .Αριστερά του και με κατιούσα διάταξη η λέξη “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» και δεξιά του, επίσης με κατιούσα διάταξη, η λέξη  “ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ”
3. Η σημαία (λάβαρο) του Συνδέσμου είναι υφασμάτινη διαστάσεων 0,75Χ1,00 μέτρα, χρώματος ανοικτού γαλάζιου και  στο κέντρο της απεικονίζεται το έμβλημα του Συνδέσμου.              

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 24ο
1. Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συνδέσμου γίνονται με πρόταση του ΔΣ, ή του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου προς την ΓΣ. 2. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία, τουλάχιστο του1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των ¾ των παρόντων μελών.
3. Οριστική διάλυση του Συνδέσμου επέρχεται αυτοδικαίως, εφόσον τα εναπομείναντα τακτικά μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).
4. Σε περίπτωση διάλυσης, ορίζεται από τη ΓΣ  τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιστρέφεται ούτε διανέμεται στα μέλη της, αλλά περιέρχεται, με απόφαση της ΓΣ, κατά προτίμηση στις  Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών των τριών Κλάδων ανά 1/3 ή σε άλλη Στρατιωτική αρχή. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25ο
1. Για ό,τι  δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
2. Μέχρι την έγκριση του παρόντος, η Διοίκηση του Σωματείου ασκείται προσωρινά από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την δικαστική αναγνώριση του συγκροτουμένου Σωματείου και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών Συμβουλίων (Δ.Σ. και Ε.Ε.), εντός τριών (3) μηνών από εγκρίσεως του παρόντος.
3. Το παρόν καταστατικό περιέχει είκοσι πέντε (25) άρθρα και εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από τα παρακάτω αναγραφόμενα κατ’ αλφαβητική σειρά ιδρυτικά μέλη:

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου